Historielærerforeningen | Kontakt

Hanne Mortensen

Noter #220: “Seksu­a­li­tet og sam­fund i histo­risk perspektiv”

At seksu­a­li­tet altid har holdt men­ne­ske­he­den beskæf­ti­get, kan der ikke her­ske nogen tvivl om. Men at histo­ri­ke­re har beskæf­ti­get sig med den­ne del af men­ne­ske­li­vet, er for­holds­vist nyt. Det­te num­mer af Noter inde­hol­der artik­ler om skif­ten­de tiders kate­go­ri­se­rin­ger af syg og sund seksu­a­li­tet, om sam­fun­dets for­søg på at tæm­me seksu­a­li­te­ten og om bag­grun­den for de for­an­drin­ger i synet på seksu­a­li­tet, der har ført os frem til, hvor vi står i dag. Artik­ler der alle, på for­skel­lig vis, viser histo­ri­ke­res bud på, hvor­dan seksu­a­li­te­ten både har til­pas­set sig til og udfor­dret skif­ten­de tiders sam­funds­nor­mer. Der­for har vi valgt at kal­de dette […]