Historielærerforeningen | Kontakt

Dan­mark i krig (#6 i seri­en “100 danmarkshistorier”)

Dan­mark i krig (#6 i seri­en “100 danmarkshistorier”)

Bog 6: Dan­mark i krig ”Det er spæn­den­de at se på kri­ge­ne en for en. Hvor­for gik vi ind? Hvor­dan gik det der­u­de? Og hvad kom der ud af, at Dan­mark blev en krigs­før­en­de nation?” (Bo Lide­gaard) Dan­mark er ble­vet en krigs­før­en­de nation. Vi træ­der stolt frem på ver­dens­sce­nen, når de sto­re kal­der, og vi del­ta­ger med fle­re sol­da­ter og i fle­re hår­de kam­pe end andre alli­e­re­de. Alli­ge­vel er det svært at fin­de suc­ces­hi­sto­ri­er­ne i de lan­de, vi har kæm­pet i. Og fre­den har vi til­sy­ne­la­den­de tabt. I Dan­mark i krig for­tæl­ler Bo Lide­gaard histo­ri­en om Dan­marks krigs­del­ta­gel­se 1991–2011. Han beskri­ver, hvordan […]

Prøv histo­ri­epor­ta­len

Histo­ri­epor­ta­len fra Gyl­den­dal afspej­ler et moder­ne medi­e­bil­le­de. Du får solidt fag­ligt ind­hold i et flek­si­belt for­mat, der giver dig fri­hed til at pluk­ke og sam­men­sæt­te under­vis­nin­gen på din egen måde.   Vi opda­te­rer løben­de por­ta­len med nyt ind­hold, nye medi­ekil­der og fær­di­ge for­løb for­ank­ret i den sene­ste reform – så du kan foku­se­re på at dele din pas­sion med næste gene­ra­tion.   Prøv det gra­tis for­løb “Dan­mark besat!” eller bestil en prø­ve­ad­gang til hele portalen