Kategori: Reklame

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le — Stem­mer i stilheden

Stem­mer i stil­he­den er en hjem­mesi­de med under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som kan bru­ges i sam­men­spil med ani­ma­tions­fil­men af sam­me navn. Fil­men varer 18 minut­ter og hand­ler om den den­gang 14-åri­­ge Bent Mel­chi­or og hans fami­lies flugt til Sve­ri­ge i okto­ber 1943. Sam­men med under­vis­nings­ma­te­ri­a­let invi­te­rer fil­men til debat, der skal være med til at for­hin­dre, at histo­ri­en gen­ta­ger sig.  Fil­men og det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le kan ska­be og inspi­re­re til debat af de vær­di­er, der kom til udtryk i sam­ti­den og hvor­for det er vig­tigt at dis­ku­te­re dem i dag. Huma­ni­ty in Action har pro­du­ce­ret fil­men, mens det til­hø­ren­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le er udvik­let af Ghet­to Figh­ter House […]

Dan­mark i krig (#6 i seri­en “100 danmarkshistorier”)

Bog 6: Dan­mark i krig ”Det er spæn­den­de at se på kri­ge­ne en for en. Hvor­for gik vi ind? Hvor­dan gik det der­u­de? Og hvad kom der ud af, at Dan­mark blev en krigs­før­en­de nation?” (Bo Lide­gaard) Dan­mark er ble­vet en krigs­før­en­de nation. Vi træ­der stolt frem på ver­dens­sce­nen, når de sto­re kal­der, og vi del­ta­ger med fle­re sol­da­ter og i fle­re hår­de kam­pe end andre alli­e­re­de. Alli­ge­vel er det svært at fin­de suc­ces­hi­sto­ri­er­ne i de lan­de, vi har kæm­pet i. Og fre­den har vi til­sy­ne­la­den­de tabt. I Dan­mark i krig for­tæl­ler Bo Lide­gaard histo­ri­en om Dan­marks krigs­del­ta­gel­se 1991–2011. Han beskri­ver, hvordan […]

Prøv histo­ri­epor­ta­len

Histo­ri­epor­ta­len fra Gyl­den­dal afspej­ler et moder­ne medi­e­bil­le­de. Du får solidt fag­ligt ind­hold i et flek­si­belt for­mat, der giver dig fri­hed til at pluk­ke og sam­men­sæt­te under­vis­nin­gen på din egen måde.   Vi opda­te­rer løben­de por­ta­len med nyt ind­hold, nye medi­ekil­der og fær­di­ge for­løb for­ank­ret i den sene­ste reform – så du kan foku­se­re på at dele din pas­sion med næste gene­ra­tion.   Prøv det gra­tis for­løb “Dan­mark besat!” eller bestil en prø­ve­ad­gang til hele portalen