Kategori: Noter

Noter #220: “Seksu­a­li­tet og sam­fund i histo­risk perspektiv”

At seksu­a­li­tet altid har holdt men­ne­ske­he­den beskæf­ti­get, kan der ikke her­ske nogen tvivl om. Men at histo­ri­ke­re har beskæf­ti­get sig med den­ne del af men­ne­ske­li­vet, er for­holds­vist nyt. Det­te num­mer af Noter inde­hol­der artik­ler om skif­ten­de tiders kate­go­ri­se­rin­ger af syg og sund seksu­a­li­tet, om sam­fun­dets for­søg på at tæm­me seksu­a­li­te­ten og om bag­grun­den for de for­an­drin­ger i synet på seksu­a­li­tet, der har ført os frem til, hvor vi står i dag. Artik­ler der alle, på for­skel­lig vis, viser histo­ri­ke­res bud på, hvor­dan seksu­a­li­te­ten både har til­pas­set sig til og udfor­dret skif­ten­de tiders sam­funds­nor­mer. Der­for har vi valgt at kal­de dette […]

Noter #217: Mellemøsten

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne i Noter 217, som udkom­mer ca. 1. juni.  Det­te num­mer af noter omhand­ler for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker i Mel­le­mø­sten i bred for­stand.Den før­ste arti­kel er skre­vet af Dr. Phil. Jør­gen Bæk Simon­sen fra Køben­havns Uni­ver­si­tet og omhand­ler den moder­ne stats opstå­en og udfor­drin­ger i Mel­le­mø­sten. Der­næst føl­ger en arti­kel, I Krig og Kær­lig­hed, af Stef­fen Jen­sen om udvik­lin­gen i Isra­el-Palæstina­kon­flik­ten. Ph.d.-studerende Musta­fa K. Topal fra RUC har sam­men med cand.mag. og fol­ke­tings­kan­di­dat for Enheds­li­sten Ibra­him Ben­li skre­vet en kro­nik med udgangs­punkt i præ­si­dent Erdo­gans postu­lat om, at han for­sø­ger på at  refor­me­re ’det gam­le Tyr­ki­et’ til en stærk nation. Men […]

Noter #215: DanmarkshistorieR

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne For­tæl­lin­ger om Dan­marks histo­rie er i væl­ten for tiden. Ikke mindst det sid­ste afsnit af DR’s ”Histo­ri­en om Dan­mark” har sat gang i erin­drings­po­li­ti­ske kam­pe af en hef­tig­hed, der ikke er set læn­ge her­hjem­me. Ved at bru­ge den bestem­te entals­form ”Histo­ri­en” i tit­len bidrog DR selv til at for­stær­ke den kri­tik, der uund­gå­e­ligt vil­le kom­me. Seri­en har på eksem­pla­risk vis aktu­a­li­se­ret en ræk­ke for­skel­li­ge for­mer for histo­ri­e­brug, f.eks. viden­ska­be­lig, under­hol­den­de, poli­tisk-legi­ti­­me­ren­­de og iden­ti­tets­ska­ben­de histo­ri­e­brug (”Det er vores histo­rie”). Da histo­ri­e­brugs­be­gre­bet er cen­tralt i de nye lære­pla­ner for faget, kan vi jo ikke være util­fred­se med det­te. ”Dan­marks­hi­sto­ri­eR” (i […]

Noter #214: Histo­ri­e­un­der­vis­ning efter reformen

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne Som vi alle ved trå­d­te bestem­mel­ser­ne vedr. refor­men af de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser i kraft pr. 1. august 2017. Det bety­der at vi, når dis­se linjer læses, er godt i gang med over­vej­el­ser over, hvor­dan vi kan til­ret­te­læg­ge en under­vis­ning, der har­mone­rer med de nye lære­pla­ner for gym­na­si­et og/eller Hf/Hf-enkelt­­fag. Og det er net­op her det­te num­mer af Noter bli­ver rele­vant læs­ning! Tema­et for det­te num­mer er nem­lig: Histo­ri­e­un­der­vis­ning efter refor­men. Og hvad er det så præ­cis for emner og spørgs­mål artik­ler­ne har fokus på? I artik­len, Histo­ri­e­fa­get i STX i det 21. Århund­re­de, stil­ler lek­tor San­ne Faber og […]

Noter #213: Vestindien

Det­te num­mer af Noter har det sær­de­les aktu­el­le tema om dansk kolo­ni­hi­sto­rie om det tid­li­ge­re Dansk Vestin­di­en. Tema­et aktu­a­li­se­re­des 31. marts 2017, hvor man mar­ke­re­de 100-året for sal­get af øer­ne i Cari­bi­en til USA. Der er det sene­ste ½ år udkom­met en strøm af bøger om Dansk Vestin­di­en og det er ikke svært at fin­de mate­ri­a­ler her­om. I den­ne for­bin­del­se skal der sær­ligt gøres opmærk­som på pragt­vær­ket om dansk kolo­ni­hi­sto­rie, der udkom i marts 2017 til erstat­ning for ”Vore gam­le tro­pe­ko­lo­ni­er” (udg. før­ste gang 1953 med sene­re revi­sio­ner). Vær­ket har som et af de 5 bind et om Vestin­di­en. Det […]

Noter #212 — Rusland 1917

Ulti­mo febru­ar 2017 er det præ­cis 100 år siden at en stor demon­stra­tion i Ruslands davæ­ren­de hoved­stad Skt. Peters­borg før­te til den før­ste af de to rus­si­ske revo­lu­tio­ner i 1917. Tsar Niko­laj 2. blev tvun­get til at abdi­ce­re, hvor­ef­ter det davæ­ren­de par­la­ment, Duma­en, ned­sat­te en pro­viso­risk koa­li­tions­re­ge­ring ledet af Kerenskij, som var ’demo­kra­tisk soci­a­list’. Rege­rin­gen måt­te dog dele mag­ten med, og i man­ge til­fæl­de mod, de såkald­te ’sov­jet­ter’ (råd af arbej­de­re og sol­da­ter) i Skt. Peters­borg.  Den pro­viso­ri­ske rege­ring fort­sat­te Ruslands del­ta­gel­se i kri­gen, og stod sam­ti­dig over­for den enor­me opga­ve at brin­ge Rusland på ret køl. Til sidst blev […]

Noter #211: Luther

Artik­ler Mar­tin Schwarz Lau­sten: Lut­hers syn på jøder og mus­li­mer 9 Suno W. Schar­ling: Den dan­ske refor­ma­tion var over­ve­jen­de et poli­tisk pro­jek 13 Her­luf For­chham­mer: Refor­ma­tio­nens bil­le­der – en ander­le­des til­gang til refor­ma­tions­ju­bilæ­et 19 Kas­per Løgstrup og Male­ne Søren­sen: I dia­log med for­ti­den – Refor­ma­tio­nen i Viborg nu og da 27 Otto Rühl: Lut­her-fejrin­­ger – hvor­for og hvor­dan? 35 Jør­gen Grim­strup: Erin­drings­po­li­tik: Kom­mis­sær for natio­nal erin­dring fors­køn­ner Ukrai­nes histo­rie 38 Niels Boel: Ita­li­en: Fra udvan­drings- til ind­van­dring­s­land – og nu tran­sit­land 41 Du sid­der her med det nye­ste num­mer af Noter, som igen er ble­vet et temablad. Bla­det udgi­ves i anledning […]