Noter #205 — histo­ri­e­di­dak­tik

(Eks­klu­sivt sne­ak-pre­view på det nye num­mer af Noter —  Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne) Det­te num­mer vil præ­sen­te­re læser­ne for en ræk­ke artik­ler omhand­len­de histo­ri­e­di­dak­tik. Først føl­ger en arti­kel af tid­li­ge­re fag­kon­su­lent Lene Jep­pe­sen, hvor hun præ­sen­te­rer sine tan­ker om fagets frem­tid efter­fulgt af Hei­di Eske­lund Knud­sen, der skri­ver om histo­ri­e­di­dak­tik. Der­næst føl­ger en ræk­ke artik­ler, som … Læs mere Noter #205 — histo­ri­e­di­dak­tik

Putins Rusland er tema i Noter #204

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens med­lems­blad Noter #204 er udkom­met. Vi brin­ger her bla­dets præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne. Sovje­tu­ni­o­nens sam­men­brud var det 20. århund­re­des stør­ste geopo­li­ti­ske kata­stro­fe, har Vla­di­mir Putin hæv­det. Selv­om man ikke deler hans syn på begi­ven­he­den som (ude­luk­ken­de) en kata­stro­fe, kan man ikke kom­me uden om, at den hav­de enor­me kon­se­kven­ser – ikke bare for resten af ver­den og for … Læs mere Putins Rusland er tema i Noter #204

Vikin­ger­ne i nyt lys

(Noter #203 er på trap­per­ne. Vi brin­ger her et eks­klu­sivt pre­view på artik­ler­ne.) Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne Noter #203 var egent­lig tænkt som et års­talste­mablad, lige­som de for­ri­ge num­re om hen­holds­vis 1814, 1864 og 1914. “Vi laver et blad om Sla­get ved Clon­tarf”, sag­de Ras­mus.  “Om hva’ sag­de du?” , sag­de Lars. “Ja, det berøm­te slag … Læs mere Vikin­ger­ne i nyt lys