Noter #210: Kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les fortid

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne i Noter #210 I Grøn­land blev det af en nyvalgt rege­rings­ko­a­li­tion i 2013 beslut­tet, at der skul­le opret­tes en for­so­nings­kom­mis­sion i Grøn­land. For­so­nings­kom­mis­sio­nen blev en rea­li­tet i 2014 og den skal fort­sæt­te arbej­det frem til udgan­gen af 2017 med mulig­hed for for­læn­gel­se. For­ud for og i kølvan­det på den­ne beslut­ning har relationen […]

Noter #209: Over­gan­ge på langs og på tværs

Histo­ri­e­fa­gets over­gan­ge på langs og på tværs af uddan­nel­ses­sy­ste­met er omdrej­nings­punk­tet i det­te num­mer af Noter.  Ide­en udsprang af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens sam­ar­bej­de med Histo­ri­e­lab i Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk, der net­op fav­ner de nævn­te insti­tu­tio­ner. Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen vil ger­ne støt­te det­te sam­ar­bej­de og net­værk, idet vi grund­læg­gen­de tror på at en stør­re ind­sigt i, hvad vi mod­ta­ger og hvad […]

Noter #208: FN

Det­te num­mers tema er ‘FN’ i anled­ning af Mogens Lyk­ke­tofts for­mands­skab for FN’s gene­ral­for­sam­ling og orga­ni­sa­tio­nens 70 års fød­sels­dag i 2015. Før­ste del omhand­ler Dan­marks for­hold til FN siden 1945. Først Kri­sti­ne Kjær­s­gaards arti­kel om Dan­marks poli­tik ift. FN i peri­o­den 1949–1965, hvor­ef­ter tid­li­ge­re ambas­sa­dør Hen­ning Kjeld­gaard med fokus på bl.a. afko­lo­ni­se­rin­gen brin­ger histo­ri­en op til […]

Noter #207: For­tid og fortælling

Tema­et for det­te num­mer af Noter ”For­tid og for­tæl­ling” læg­ger op til didak­ti­ske over­vej­el­ser over, hvil­ken rol­le for­tæl­lin­gen kan/må/skal have, når man som histo­ri­ker under­vi­ser i histo­rie. Dis­kus­sio­nen om histo­ri­eskriv­nin­gen som lit­terær gen­re er ikke ny. Intro­duk­tio­nen af post­mo­der­ni­stisk teo­ri fra 1970’erne og frem sat­te histo­ri­e­vi­den­ska­ben på prø­ve. Hvis etab­le­ring af viden blo­tvar en konstruktion […]

Noter #206: Val­gret- og kvinderetskamp

Artik­ler Jyt­te Niel­sen: 100-året for 1915-grund­­loven og kvin­ders stem­me­ret 14 Rik­ke Hal­berg: 5. juni 1915.”Nu har vi taget poli­tisk val­gret og vi glæ­der os til at benyt­te den i kam­penmod Tyen­de­loven!” 21 Jen­ny Ceci­lia Strid: Rød­strøm­pe­be­væ­gel­sen i Dan­mark – med sær­lig fokus på Oden­se Chri­sti­na Fiig: 100 års jubilæ­et: Om dan­ske kvin­de­val­grets­for­kæm­pe­res inter­na­tio­na­le impul­ser 38 […]

Noter #205: Historiedidaktik

Det­te num­mer vil præ­sen­te­re læser­ne for en ræk­ke artik­ler omhand­len­de histo­ri­e­di­dak­tik. Først føl­ger en arti­kel af tid­li­ge­re fag­kon­su­lent Lene Jep­pe­sen, hvor hun præ­sen­te­rer sine tan­ker om fagets frem­tid efter­fulgt af Hei­di Eske­lund Knud­sen, der skri­ver om histo­ri­e­di­dak­tik. Der­næst føl­ger en ræk­ke artik­ler, som hand­ler om hvor­dan man på for­skel­li­ge måder kan ind­dra­ge fagets meto­der. Først […]

Noter #204: Putins Rusland

Sov­je­tu­ni­o­nens sam­men­brud var det 20. århund­re­des stør­ste geopo­li­ti­ske kata­stro­fe, har Vla­di­mir Putin hæv­det. Selv­om man ikke deler hans syn på begi­ven­he­den som (ude­luk­ken­de) en kata­stro­fe, kan man ikke kom­me uden om, at den hav­de enor­me kon­se­kven­ser – ikke bare for resten af ver­den og for de fol­keslag, der hav­de været under­lagt det rus­­sisk-sov­je­ti­­ske impe­ri­um, men også for rus­ser­ne selv. Ikke […]

Noter #202: 1814

I Noters serie af num­re med års­talste­ma er vi nu kom­met til 1814. Hvor de tid­li­ge­re års­talsnum­re (om 1864 og 1914) enty­digt refe­re­re­de til én bestemt begi­ven­hed, så er betyd­nin­gen af ”1814” mere fler­ty­dig. 1814 er selv­føl­ge­lig året, hvor Dan­mark ”tab­te Nor­ge”. Den over 400 år gam­le uni­on blev opløst, og udvik­lin­gen hen imod en […]

Noter #201: 1914

For­ri­ge num­mer af Noter hav­de fokus på 1864 og 150 års mar­ke­rin­gen. Også det­te num­mer af Noter har mar­ke­rin­gen af en væsent­lig begi­ven­hed i fokus, nem­lig 100 året for 1. Ver­denskrigs udbrud i 1914. Der er såle­des tale om ét af de heltsto­re års­tal, som enhver med inter­es­se for histo­rie vil nik­ke gen­ken­den­de til. I […]