Jenny Strid

Noter #206: Val­gret- og kvinderetskamp

Artik­ler Jyt­te Niel­sen: 100-året for 1915-grund­­loven og kvin­ders stem­me­ret 14 Rik­ke Hal­berg: 5. juni 1915.”Nu har vi taget poli­tisk val­gret og vi glæ­der os til at benyt­te den i kam­penmod Tyen­de­loven!” 21 Jen­ny Ceci­lia Strid: Rød­strøm­pe­be­væ­gel­sen i Dan­mark – med sær­lig fokus på Oden­se Chri­sti­na Fiig: 100 års jubilæ­et: Om dan­ske kvin­de­val­grets­for­kæm­pe­res inter­na­tio­na­le impul­ser 38 Emil Birk: Soma­liland 46 Tema­et for det­te num­mer af Noter er ”val­­gret- og kvin­­de­rets-kamp”, og er såle­des et tema­num­mer i anled­nin­gen af 100 året for 1915 grund­loven. Den før­ste arti­kel er skre­vet af Jyt­te Niel­sen, som er forsk­nings­bi­bli­o­te­kar på KVINFO. I artik­len frem­stil­ler hun en […]

Noter #195: Mel­le­mø­sten — Palæstina

Mel­le­mø­sten og de sto­re omvælt­nin­ger der er sket i den­ne region de sene­ste år er tema­et i det­te num­mer af Noter. Beteg­nel­sen Det Ara­bi­ske For­år er der del­te menin­ger om, men der er ingen tvivl om at dét der sker i Mel­le­mø­sten i dis­se år atter væk­ker stor opmærk­som­hed, både i det dan­ske sam­fund gene­relt og hos vores ele­ver. Når vi i vores histo­ri­e­un­der­vis­ning skal aktu­a­li­se­re vores under­vis­ning og gøre arbej­det nær­væ­ren­de for ele­ver­ne er et tema som Det Ara­bi­ske For­år oplagt. Når vi skal ana­ly­se­re de dybe­re histo­ri­ske bag­grun­de er Isra­el-Palæsti­­na kon­flik­ten rele­vant. Og når ele­ver­ne skal få forståelse […]