For­e­nin­gen

Historiedidaktikken, 3.udg.
3. udga­ve af historiedidaktikken

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen er en uaf­hæn­gig orga­ni­sa­tion for histo­ri­e­læ­re­re i gymna­siesko­len base­ret på fri­vil­lig arbejdskraft.

For­e­nin­gen faci­li­te­rer bl.a. erfa­rings­ud­veks­ling, orga­ni­se­rer efter­ud­dan­nel­ses­kur­ser, afhol­der en årlig histo­rie­kon­kur­ren­ce og del­ta­ger i inter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de, fx Euro­clio.

For­e­nin­gens med­lems­blad hed­der ‘Noter’ og udkom­mer fysisk 4 gan­ge om året til med­lem­mer­ne med artik­ler om for­skel­li­ge aktu­el­le temaer.

For­e­nin­gen har også en Face­book-grup­pe, som med­lem­mer kan bru­ge til fag­lig spar­ring og vidensdeling.

I 2018 udkom 3. udga­ve af for­e­nin­gens histo­ri­e­di­dak­tik, en anto­lo­gi med artik­ler om for­skel­li­ge aspek­ter af histo­ri­e­un­der­vis­ning støt­tet af Colum­bus’ fond og Histo­ri­e­lab. Den mod­ta­ger alle nye med­lem­mer ved ind­mel­del­se. I 2016–17 udvik­le­de vi under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til under­vis­ning i for­bin­del­se med refor­ma­tions­ju­bilæ­et.

Enhver, der under­vi­ser i histo­rie ved en gym­na­siesko­le, et aner­kendt kur­sus til stu­den­terek­sa­men eller til HF, kan opta­ges som med­lem i Historielærerforeningen.

Lut­her relo­a­ded — e‑bog til refor­ma­tions­ju­bilæ­et 1517

Fuldt kon­tin­gent: 425 kr. 

Pen­sio­ni­ster, stu­de­ren­de, pæda­go­gi­kum: 225 kr. 

Sam­bo­en­de — (ét nr. af Noter til to med­lem­mer): 575 kr.

Hjem­mesi­den sup­ple­rer for­e­nin­gens tryk­te blad Noter. Vi vil bru­ge den til viden­de­ling  — udveks­ling af for­løb, mate­ri­a­le, tips og ide­er, og vi vil løben­de annon­ce­re for­e­nin­gens kurser.

Med­lem­mer af for­e­nin­gen kan få en kon­to og der­med del­ta­ge i for­e­nin­gens debatfora.

Med­lem­s­de­bat om foreningen

Opret ny tråd her i forum­met ‘Om for­e­nin­gen’ (stil spørgs­mål, giv feedback)

Forum­over­sigt Emner

 • Hov, hov — er du log­get ind ? 

Meld dig ind i foreningen

- eller opret en gæste­bru­ger på historielaerer.dk

6 kommentarer til “For­e­nin­gen

 1. Kære Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen

  Jeg vil blot gøre opmærk­som på min podcast om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les histo­rie, lavet for Ark­tisk Insti­tut, med til­hø­ren­de engelsk­spro­ge­de artik­ler. Dele af det kan mulig­vis bru­ges i under­vis­ning — eller det har jeg i hvert fald hørt at nog­le gør. Så hvis I synes det kan bru­ges så spred ende­lig ordet 🙂 http://arktiskinstitut.dk/medier-formidling/podcasts/

  1. Hej Iben Bjørnsson
   Tak for dine podcasts!
   Fine — bl.a. når der skal ska­bes vari­a­tion i undervisningen.
   Mvh
   Win­nie Færk 

 2. Hel­lo !

  I’m look­ing for danish history books from 1950 to now. I’m going to wri­te a bache­leor the­sis about how Skå­ne beca­me swe­dish. Can you help me with books for “gym­na­si­et” ? I need one from the 50:, one from 60:s,one from 70:s,one from 80:s,one from 90:s and one from the 2000:s

  Best Regards
  Mar­tin Nilsson 

 3. Til Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen

  Jeg vil ger­ne gøre jer opmærk­som på Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le ’Pro­pa­gan­da’, der er mål­ret­tet histo­ri­e­fa­get i gym­na­si­et og HF. Mate­ri­a­let og de til­hø­ren­de film er gra­tis og frit til­gæn­ge­ligt. Fokus er demo­kra­tiets skæb­ne i 1930’erne. Mate­ri­a­let lig­ger her:
  https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/propaganda

  Vi håber, I er inter­es­se­ret i at bru­ge det i undervisningen. 

 4. Til Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen
  Vil ger­ne hen­le­de jeres opmærk­som­hed på en ny Podcast serie. Det er en livs­for­tæl­ling af den 88-årig Ste­en Vedel som i 52 afsnit (et om ugen) i gen­nem et år for­tæl­ler om et Dan­mark som ikke fin­des mere. Histo­ri­er­ne er fra 7 til 20 minut­ter og for­talt med vid og humor.
  De kan bru­ges som udgangs­punkt eller sup­ple­ring til f.eks. tema­er om 2. Ver­denskrig, Adlen, søvær­net, poli­tik m.m.
  Ugens Sten kan også bru­ges som en lil­le lærings pau­se i under­vis­nin­gen en gang om ugen.
  De to før­ste afsnit kan frit lyt­tes via hjem­mesi­den http://www.ugenssten.dk og ellers via Podimo.