Foreningen

Kilde: her taget fra http://www.commonsenseevaluation.com/2014/04/30/cartoon-day-studying-history/#sthash.OKBMfWjF.dpbsHisto­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF er en uaf­hæn­gig orga­ni­sa­tion for histo­ri­e­læ­re­re i gymna­siesko­len base­ret på fri­vil­lig arbejds­kraft.

For­e­nin­gen faci­li­te­rer bl.a. erfa­rings­ud­veks­ling, orga­ni­se­rer efter­ud­dan­nel­ses­kur­ser og del­ta­ger i inter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de, fx Euro­clio.

Meld dig ind og løft i flok!

Enhver, der under­vi­ser i histo­rie ved en gym­na­siesko­le, et aner­kendt kur­sus til stu­den­terek­sa­men eller til HF, kan opta­ges som med­lem i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen.

Fuldt kon­tin­gent: 375 kr.

Pen­sio­ni­ster, stu­de­ren­de, pæda­go­gi­kum: 225 kr.

Sam­bo­en­de — (ét nr. af Noter til to med­lem­mer): 525 kr.

HLF_logo_farve_pos-stor

Hjem­mesi­den sup­ple­rer for­e­nin­gens tryk­te blad Noter. Vi vil bru­ge den til viden­de­ling  — udveks­ling af for­løb, mate­ri­a­le, tips og ide­er, og vi vil løben­de annon­ce­re for­e­nin­gens kur­ser.

Med­lem­mer af for­e­nin­gen kan få en kon­to og der­med del­ta­ge i for­e­nin­gens debat­fora.

Kontaktinfo

Med­lem­mer: Alle hen­ven­del­ser om ind- og udmel­del­se, kon­tin­gent, med­lem­snr. , adres­se- og nav­ne­æn­dring bedes ret­tet til for­e­nin­gens skat­me­ster / log­o­the­te, Peder Kragh (klik her)

Ekster­ne hen­ven­del­ser bedes ret­tet til for­man­den

 

Bil­led­kil­de:
her taget fra http://www.commonsenseevaluation.com/2014/04/30/cartoon-day-studying-history/#sthash.OKBMfWjF.dpbs

For­e­nin­gen
5 (100%) 1 vote

2 kommentarer til “Foreningen

 1. Kære Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen

  Jeg vil blot gøre opmærk­som på min podcast om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les histo­rie, lavet for Ark­tisk Insti­tut, med til­hø­ren­de engelsk­spro­ge­de artik­ler. Dele af det kan mulig­vis bru­ges i under­vis­ning — eller det har jeg i hvert fald hørt at nog­le gør. Så hvis I synes det kan bru­ges så spred ende­lig ordet 🙂 http://arktiskinstitut.dk/medier-formidling/podcasts/

  • Hej Iben Bjørns­son
   Tak for dine podcasts!
   Fine — bl.a. når der skal ska­bes vari­a­tion i under­vis­nin­gen.
   Mvh
   Win­nie Færk

Skriv en kommentar