Den rus­si­ske revo­lu­tion i lyset af eftertiden

Hvor­når

2. maj 2017 
08:30 — 16:00

Til­mel­din­ger

Log ind eller send mail

Hvor

Nykø­bing Katedralskole
Poul Mar­tin Møl­lers vej 3, Nykø­bing Fal­ster, 4800 

Begi­ven­heds­ty­pe

Pro­gram

Kl. 8.30–9: Ankomst og kaffe/brød

Kl. 9–12: Oplæg: Den rus­si­ske revo­lu­tion i lyset af efter­ti­den v/Chris Holm­sted Lar­sen og Claus Bund­gaard. Med en eller 2 ind­lag­te småpauser

Kl. 12–12.45: Frokost

Kl. 12.45–15.45: Den skrift­li­ge dimen­sion v/Heidi Fun­der fra Histo­ri­e­Lab. Med en eller 2 ind­lag­te små­pau­ser (inkl. kage)

Kl. 15.45–16: Afrun­ding og evt. evaluering

 

Lidt om for­mid­da­gens oplæg:

Skæb­ne­å­ret 1917 – 100-året for en krig og revo­lu­tion, der for­an­dre­de Europa 

2017 er 100-året for den nok mest afgø­ren­de sam­fundsomvælt­ning i det 20. århund­re­de — Den Rus­si­ske Revo­lu­tion. Den­ne vid­træk­ken­de sam­fundsomvælt­ning var en direk­te kon­se­kvens af Før­ste Ver­denskrig og den moral­ske, poli­ti­ske og soci­a­le kol­laps, der fulg­te det blo­di­ge morads i skyt­te­gra­ve­ne. Kri­gen og revo­lu­tio­nen fik afgø­ren­de betyd­ning for de euro­pæ­i­ske sam­fund, der fulg­te, lige­som det fan­ge­de mel­le­krig­sti­den i en syste­misk kamp imel­lem nye fremad­stormen­de tota­li­tæ­re regi­mer og de over­le­vel­se­s­tru­e­de libe­ra­le demokratier.

Hvil­ke kon­se­kven­ser fik kri­gen og revo­lu­tio­nen for de euro­pæ­i­ske sam­fund? Hvor bevæ­ger vores histo­ri­e­syn sig hen i dag? Hvor­for er net­op dis­se to hæn­del­ser fort­sat histo­ri­ske ori­en­te­rings­punk­ter i vores sam­tid? Og hvor­dan for­mid­ler vi dis­se begi­ven­he­ders betyd­ning til nye gene­ra­tio­ner, der ikke er fla­sket op med for­stå­el­se for de blo­di­ge ver­denskri­ge og revo­lu­tio­ners betyd­ning vores nuti­di­ge demokrati?

Dis­se virk­nings­hi­sto­ri­ske per­spek­ti­ver og udfor­drin­ger vil lek­tor Claus Bund­gård Chri­sten­sen og ekstern lek­tor Chris Holm­sted Lar­sen, Roskil­de Uni­ver­si­tet, give deres bud på. Claus Bund­gård Chri­sten­sen for­sker i Før­ste og Anden Ver­denskrig og har bl.a. udgi­vet en lang ræk­ke fag­hi­sto­ri­ske bøger om kri­ge­ne og deres kon­se­kven­ser – sene­st bogen Waf­fen SS – Euro­pas nazi­sti­ske sol­da­ter (2016). Chris Holm­sted Lar­sen for­sker i poli­tisk ekstre­mis­me og har bl.a. udgi­vet kom­mu­nis­me­hi­sto­ri­ske bøger og er snart bogak­tu­el med Den sta­li­ni­sti­ske system­kri­ti­ker. En bio­gra­fi om Carl Mad­sen.

 

Pris pr del­ta­ger: 1000 kr.

Dead­li­ne for til­mel­ding: D. 13/3 — log ind og brug for­mu­la­ren neden­for. Har du ikke en bru­ger kan du med for­del opret­te en først.

Den rus­si­ske revo­lu­tion i linkbiblioteket

Har du nog­le gode links til under­vis­ning om den rus­si­ske revo­lu­tion, så del dem via for­mu­la­ren nederst i link­bi­bli­o­te­ket 

 

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Eventkategorier: