Tag: fiktion

Noter #207: For­tid og fortælling

Tema­et for det­te num­mer af Noter ”For­tid og for­tæl­ling” læg­ger op til didak­ti­ske over­vej­el­ser over, hvil­ken rol­le for­tæl­lin­gen kan/må/skal have, når man som histo­ri­ker under­vi­ser i histo­rie. Dis­kus­sio­nen om histo­ri­eskriv­nin­gen som lit­terær gen­re er ikke ny. Intro­duk­tio­nen af post­mo­der­ni­stisk teo­ri fra 1970’erne og frem sat­te histo­ri­e­vi­den­ska­ben på prø­ve. Hvis etab­le­ring af viden blo­tvar en kon­struk­tion – blev histo­ri­e­frem­stil­lin­gen da blot til fik­tion? Debat­ten med udgangs­punkt i for­skel­li­ge erken­del­ses­te­o­re­ti­ske posi­tio­ner rase­de op gen­nem 1990’erne i histo­ri­ker­kred­se og end­te vel i for sig i en prag­ma­tisk ”løs­ning”, som de fle­ste dan­ske histo­ri­ke­re er bevid­ste om: Histo­rie er både kends­ger­nin­ger og kon­struk­tion. Denne […]