Refor­ma­tio­nens bil­le­der: et dob­belt­mo­dul i historie

Abbildung des Papsttums, 1545
1. Fly­ve­bla­de­ne ”Den ret­fær­di­ge straf til pave og kar­di­na­ler” (t.v.) og ”Paver­nes oprin­del­se” (t.h.). Træsnit, fra: ” Abbil­dung des Pap­st­tums”, Lucas Cra­nach den ældres værk­sted, 1545. – Ana­ly­se­res i et af de 6 før­ste elevoplæg.

Der anven­des et dob­belt­mo­dul (2 gan­ge 55 minut­ter) på at arbej­de med bil­le­der under Refor­ma­tio­nen, deres betyd­ning, histo­ri­ske kon­tekst samt plads i nuti­dens for­mid­ling af Refor­ma­tion­s­ti­dens historie.

For­må­let er dels at give ele­ver­ne en for­stå­el­se af den nye tryk­tek­nik og de man­ge fly­ve­bla­des betyd­ning for udbre­del­sen af de lut­her­ske bud­ska­ber, dels at give et ind­blik i den nye type af reli­gi­øse bil­le­der og den nye kul­ti­ske prak­sis i den frem­vok­sen­de evan­ge­lisk-lut­her­ske fyrstekirke.

Et vide­re for­mål er at øge ele­ver­nes fær­dig­hed i at ana­ly­se­re og gen­nem­skue pro­pa­gan­da­bil­le­der og anden form for histo­risk bil­led­ma­te­ri­a­le. Begre­ber­ne ”pro­pa­gan­da”, ”mis­in­for­ma­tion” og ”visu­el kom­mu­ni­ka­tion” drøf­tes med eleverne.

Ende­lig er for­må­let at træ­ne ele­ver­nes meto­di­ske fær­dig­he­der gene­relt og repe­te­re tid­li­ge­re anvend­te histo­ri­e­me­to­di­ske begre­ber og færdigheder.

Dob­belt­mo­du­let star­ter med en kort intro­du­ce­ren­de film om Refor­ma­tio­nens nye ver­dens­bil­le­de (se neden­for), der lige krid­ter banen op. Fil­men slut­ter meget pas­sen­de med fokus på Lucas Cra­nach den ældres berøm­te Wit­ten­berg-altertav­le fra 1547.

2. Lucas Cra­nach den yngre: Epi­taf-alter­bil­le­de for kur­fyrst Johann Fri­edrich, kal­det den Høj­mo­di­ge, i Stadt­kir­che St. Peter und Paul, Wei­mar, 1555. – Gen­stand for ana­ly­se i grup­pe 2.

Klas­sen har hjem­me læst en tekst om den lut­her­ske pro­pa­gan­daind­sats i 1500-tal­let (se neden­for), og seks af klas­sens ele­ver har for­be­redt et oplæg om de bil­le­der der optræ­der i mate­ri­a­let, set i den histo­ri­ske kon­tekst. Krav til oplæg­get er for­mu­le­ret helt enkelt som: 1) Bil­le­d­a­na­ly­se, gen­nem­gang og for­kla­ring — 2) Bil­le­det set i dets histo­ri­ske sam­men­hæng. Hvert oplæg må tage 5 minut­ter. Som støt­te for oplægs­hol­der­nes og klas­sens arbej­de anven­des klas­sens meto­de­grund­bog (se neden­for). Lærer og klas­sens ele­ver giver en helt kort eva­lu­e­ring efter hvert oplæg.

Her­ef­ter går klas­sen over til at arbej­de med inter­netres­sour­cer­ne (se neden­for) i selvvalg­te inter­es­se­grup­per. De får 30 minut­ter til at sæt­te sig ind i mate­ri­a­let og udar­bej­de et oplæg til klas­sen. Hvert oplæg må tage 5 minut­ter. Den enkel­te opga­ve til hver grup­pe er som følger:

Grup­pe 1: Giv en bil­le­d­a­na­ly­se af Hans Hol­be­in den yngres ”Mar­tin Lut­her som køl­lesvin­gen­de Her­cu­les Ger­ma­ni­cus”, sæt bil­le­det ind i den histo­ri­ske kon­tekst og dis­ku­ter bil­le­dets kildeværdi.

Grup­pe 2: Giv en ana­ly­se af Lucas Cra­nach den yngres epi­taf-alter­bil­le­de for kur­fyrst Johann Fri­edrich, kal­det den Høj­mo­di­ge, i Stadt­kir­che St. Peter und Paul, Wei­mar, 1555 , med sær­ligt hen­blik på bil­le­dets teo­lo­gi­ske ind­hold. Sæt bil­le­det ind i den stør­re histo­ri­ske kontekst .

(bil­le­det og for­kla­ren­de tekst på engelsk fin­des på www.lucascranach.org – lære­ren kan evt. leve­re både bil­le­de og dansk kom­men­tar direk­te til eleverne).

Grup­pe 3: Rede­gør for udbre­del­sen af bog­tryk­ker­kun­sten i Tys­kland i slut­nin­gen af 1400- og begyn­del­sen af 1500-tal­let. Dis­ku­ter den nye tryk­tek­niks betyd­ning for Refor­ma­tio­nens udbre­del­se  i for­hold til andre med­vir­ken­de faktorer.

Grup­pe 4: Gen­nem­gå uddra­get af Poul Hel­ge­sens Ski­b­bykrø­ni­ke om bil­led­stormen i Køben­havn i 1530 og dis­ku­ter tek­stens kil­de­vær­di i for­hold til vores over­ord­ne­de emne i dag.

Grup­pe 5: Hvad betød Refor­ma­tio­nen for gud­stje­ne­sten og anven­del­sen af bil­le­der i dan­ske kir­ker? Dis­ku­ter, hvor­dan myten om at kal­k­ma­le­ri­er­ne blev over­kal­ket efter Refor­ma­tio­nen er opstået.

Under grup­pe­ar­bej­det  kon­sul­te­rer lære­ren grup­per­ne. Hver frem­læg­gel­se ledsa­ges af en kort eva­lu­e­ring. Grup­per­ne deler deres arbejds­no­ter med hele klassen.

Dob­belt­mo­du­let run­des af med en fæl­les sam­men­fat­ning af dagens arbej­de, hvor de vig­tig­ste poin­ter og kon­klu­sio­ner understreges.


Mate­ri­a­le anvendt i undervisningen:

Læst hjem­me:

Kjeld­gaard-Peder­sen, Stef­fen: “Pro­te­stan­ter og kato­lik­ker – Træk af den reli­gi­øse pro­pa­gan­da I det 16. århund­re­de”, i: Kri­stof K. Kri­sti­an­sen & Jens R. Ras­mus­sen (red): Fjen­de­bil­le­der og  frem­med­had, 1988, s. 75–88.

(Udgangs­punkt for de 6 ind­le­den­de elevoplæg).

Anvendt i dobbeltmodulet:

Under tema­et ”Refor­ma­tio­nen” på danmarkshistorien.dk fin­des et væld af rele­vant mate­ri­a­le, hvoraf føl­gen­de er udvalgt:

  • Film: Mar­tin Lut­her og Refor­ma­tio­nens nye verdensbillede
  • Arti­kel: Bog­tryk­kets betyd­ning for Refor­ma­tio­nens ind­fø­rel­se ca. 1450–1536
  • Arti­kel: Helgendyrkelse
  • Arti­kel: Myte: blev de dan­ske kir­kers kal­k­ma­le­ri­er over­kal­ket efter Refor­ma­tio­nen i 1536?
  • Kil­de: Uddrag af Poul Hel­ge­sens Ski­b­bykrø­ni­ke om stormen på Vor Frue Kir­ke i Køben­havn i 1530
  • Kil­de: Mar­tin Lut­her som køl­lesvin­gen­de Her­cu­les Ger­ma­ni­cus af Hans Hol­be­in den Yngre

www.lucascranach.org (Cra­nach Digi­tal Archi­ve) – Lucas Cra­nach den ældres sam­le­de pro­duk­tion med udfør­li­ge beskri­vel­ser (på tysk og engelsk) af det enkel­te bil­le­de – gode søge­funk­tio­ner, både på bil­ledti­tel og emne.

Hen­rik Bon­ne Lar­sen & Thor­kil Smitt: Intro­duk­tion til histo­rie, 2013, især s. 32 (Bil­le­der som kilder).


Lut­her-pro­jek­tet

Lut­her relo­a­ded — pdf


Web

Domkirken i Viborg

Refor­ma­tio­nen i Viborg

Ind­hold Detal­jer fra Bjørn Nør­gaards “Hans Tau­sen” Modul 1: Hvor­dan kom Refor­ma­tio­nen til Vibo…

Refor­ma­tio­nens billeder

Refor­ma­tio­nens bil­le­der: et dob­belt­mo­dul i histo­rie 1. Fly­ve­bla­de­ne ”Den ret­fær­di­ge straf til pav…

Forfatter(e)

2 kommentarer til “Refor­ma­tio­nens billeder

  1. Der kun­ne i den enor­me mæng­de at spæn­den­de træsnit fra 1520erne og 1530erne være fun­det meget mere spæn­den­de og ‘talen­de’ bil­le­der. Jeg kan hen­vi­se til “Illu­stri­er­te Ges­chi­ch­te der deut­schen frühbür­ger­li­chen Revo­lu­tion” fra 1974, som rum­mer et væld af spæn­den­de illu­stra­tio­ner. Ele­ver­ne kun­ne nemt have fået både mere ‘talen­de’ og mere inspi­re­ren­de mate­ri­a­le. Fle­re hen­vis­nin­ger gives gerne. 

    1. Hej Ter­kel — tak for din kom­men­tar. Som med­lem er du vel­kom­men til at skri­ve en artikel/ kom­men­te­ret bibli­o­gra­fi : Log ind og klik ’til­føj’ => ‘ind­læg’ i den øver­ste sor­te bjæl­ke. Skriv dit ind­læg. Når du er fær­dig, klik på ‘send til gen­nem­læs­ning’. Så publi­ce­rer jeg det. 

Comments are disabled.