Herluf Forchhammer

Refor­ma­tio­nens billeder

Refor­ma­tio­nens bil­le­der: et dob­belt­mo­dul i histo­rie Der anven­des et dob­belt­mo­dul (2 gan­ge 55 minut­ter) på at arbej­de med bil­le­der under Refor­ma­tio­nen, deres betyd­ning, histo­ri­ske kon­tekst samt plads i nuti­dens for­mid­ling af Refor­ma­tion­s­ti­dens histo­rie. For­må­let er dels at give ele­ver­ne en for­stå­el­se af den nye tryk­tek­nik og de man­ge fly­ve­bla­des betyd­ning for udbre­del­sen af de lut­her­ske bud­ska­ber, dels at give et ind­blik i den nye type af reli­gi­øse bil­le­der og den nye kul­ti­ske prak­sis i den frem­vok­sen­de evan­­ge­lisk-lut­her­­ske fyrstekir­ke. Et vide­re for­mål er at øge ele­ver­nes fær­dig­hed i at ana­ly­se­re og gen­nem­skue pro­pa­gan­da­bil­le­der og anden form for histo­risk bil­led­ma­te­ri­a­le. Begre­ber­ne ”pro­pa­gan­da”, […]