Kategori: Dansk politik

Falsk for­år i Danmark

Det fore­lig­gen­de værk er lidt af en svær­væg­ter (Godt 4 kg). Det er såle­des ikke en man læser i metro­en eller tager med til stran­den om som­me­ren, og det tager sin tid at kom­me igen­nem den. Men det er i høj grad uma­gen værd. Det er også lidt af et pragt­værk, med god papirkva­li­tet og flot tryk, en gave til dem der sæt­ter pris på ikke bare en bogs ind­hold, men også på dens frem­træ­den (men, skul­le der ikke have været skind­bind med guld­tryk?). Ind­hol­det sva­rer til stør­rel­sen. Tek­sten er i ekstrem grad gen­nemtænkt og grun­dig, og bogen inde­hol­der desuden […]

Kon­ge­mag­ten udfordret

Tiden efter Val­de­ma­rer­ne var en uro­lig tid i Dan­mark, men også en afgø­ren­de peri­o­de for udvik­lin­gen af det dan­ske sam­fund og ikke mindst kon­ge­mag­tens pla­ce­ring i for­hold til stormænd. Det var også i den­ne peri­o­de, at Dan­mark for alvor udvik­le­de sig til et stæn­der­sam­fund med (fæste)bønder, bor­ge­re, gejst­li­ge og stormænd. Bogen er en fort­sæt­tel­se af bogen, “Hvem til­hø­rer Dan­mark”, og er en sær­de­les detal­je­o­ri­en­te­ret kro­no­lo­gisk frem­stil­ling af den histo­ri­ske og ikke mindst den for­fat­nings­hi­sto­ri­ske udvik­ling i Dan­mark i de 100 år fra 1241 til 1340. Fokus er på lov­giv­nin­gen med betyd­ning for for­hol­det mel­lem kon­ge­magt, kir­ke, stormænd og befolk­nin­gen. Fri­is­berg gennemgår […]

Kam­pen om grænsen

Det dansk-tyske græn­seland er i dag præ­get af et vel­ud­vik­let og frugt­bart sam­ar­bej­de hen over de natio­na­le skel. 100-året for den­ne græn­se kan være en god anled­ning til at erin­dre om de stær­ke følel­ser og de poli­ti­ske kræf­ter, der var i spil, da den blev fast­lagt. Og det er net­op det over­ord­ne­de sig­te med GENFORENINGEN 1920. Bogen byg­ger på de grun­di­ge frem­stil­lin­ger af Søn­derjyl­lands og gen­for­e­nin­gens histo­rie, der alle­re­de fore­lig­ger, men den får sit sær­præg ved at foku­se­re på de mænd, der greb til hand­ling, da det tyske neder­lag på Vest­fron­ten i 1918 åbne­de for en græn­se­æn­dring. En ræk­ke personligheder […]

Eks­pe­ri­men­tet der slog fejl — asylpolitik

Det er en bog om et både omdis­ku­te­ret og poli­tisk spræng­far­ligt emne, som jour­na­li­sten og debat­tø­ren Mik­kel Ander­s­son og histo­ri­ke­ren Niels Jes­per­sen har skre­vet.Da bogen blev anmeldt i Infor­ma­tion af migra­tions­for­sker Mar­tin Lem­­berg-Peder­­sen hæv­de­de han såle­des, at for­fat­ter­ne vil­le ”ofre hele huma­nis­men” og ankla­ge­de dem for ”selek­tiv omgang med kil­der og ude­la­del­sen af poin­ter, sta­ti­stik og anden empi­ri, som ikke bekræf­ter for­fat­ter­nes stand­punk­ter.” For­fat­ter­ne repli­ce­re­de, at anmel­del­sen var præ­get af ”ude­la­del­ser, for­drej­nin­ger og citat­fusk” samt at anmel­del­sen blot viste, at bogens udsagn om, at migra­tions­forsk­nin­gen i Dan­mark er stærkt poli­ti­se­ret er kor­rekt. Så hvad er det for en bog, der […]

Pay­ba­ck time

Den­ne anmel­del­se er skre­vet af Axel Moos og bragt i Noter, nr. 202 — “Ulve, får og vog­te­re” er nu kom­met på bog­ud­salg, Noget af det mest inter­es­san­te ved bogen er bogen selv, dvs. dens til­bli­vel­ses­hi­sto­rie. Den er et pro­dukt fra Cen­ter for Kold­krigs­forsk­ning,  der blev opret­tet ved en afta­le af 24/1 2006 mel­lem Dansk Fol­ke­par­ti og  rege­rin­gen i for­læn­gel­se af finans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne. Man var ikke til­fred­se med den rap­port om Dan­mark under den kol­de krig, som DIIS  hav­de offent­lig­gjort i 2005. Som Jes­per Lang­bal­le udtryk­te det i  for­bin­del­se med en ”ryk­ker” i Fol­ke­tin­get d. 24/5 2011: ”Rege­rin­gen og Dansk Folkeparti […]