Espen Espensen

Udstil­ling: Sko­len i Gen­for­e­nin­gens lys

Gen­for­e­nin­gen hav­de mar­kant ind­fly­del­se på ele­ver­nes sko­le­gang både før, under og efter 1920. En ny digi­tal udstil­ling for­tæl­ler, hvor­dan man i klas­se­væ­rel­set sik­re­de dan­nel­sen af tro­fa­ste, fæd­re­land­skær­li­ge bor­ge­re – i kam­pen for natio­nens over­le­vel­se. ”Gen­for­e­nin­gen har haft stor betyd­ning for vores selv­for­stå­el­se og det vrim­ler med spæn­den­de for­tæl­lin­ger. Sko­lens rol­le i åre­ne omkring Gen­for­e­nin­gen er vir­ke­lig vig­tig – men den hører vi ikke så meget om. Det har vi nu for­søgt at råde bod på”. Histo­ri­ker og pro­fes­sor Ning de Conin­ck-Smith fra pro­jekt­grup­pen Sko­le­hi­sto­rie, som står bag udstil­lin­gen Da Søn­derjyl­land blev gen­for­e­net med Dan­mark i 1920, ske­te det efter næsten seks […]

Dan­ske Taler

Dan­ske Taler – den leven­de tale­sam­ling rum­mer en stor onli­ne og åbent til­gæn­ge­lig sam­ling af dan­ske tale­ma­nuskrip­ter fra 1800 til i dag. Sam­lin­gen opda­te­res løben­de med såvel histo­ri­ske som helt aktu­el­le taler og omfat­ter i øje­blik­ket lige over 1300 taler fra alle hjør­ner af det dan­ske sam­fund. Alle taler, der opta­ges i vores onli­ne arkiv, er ledsa­get af meta­da­ta og en kort pro­fil på tale­ren.  Sam­lin­gen repræ­sen­te­rer en solid kil­de­bank og udgør en oplagt res­sour­ce for såvel under­vi­se­re i histo­rie som ele­ver på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Taler­ne i sam­lin­gen kan anven­des som pri­mær­kil­der i for­bin­del­se med de årli­ge DHO opga­ver og den årlige […]