2: Com­pu­ter­spil­let Fal­lout som eksem­pel på, hvor­dan en histo­ri­ker ska­ber mening af for­ti­den


Podcast af Henning Romme Lund

2: Com­pu­ter­spil­let Fal­lout som eksem­pel på, hvor­dan en histo­ri­ker ska­ber mening af for­ti­den
Histo­ri­e­nørd

 
 
00:00 / 9:40
 
1X

I den­ne minipodcast på 10 minut­ter vil jeg  snak­ke om den stor­sæl­gen­de spil­se­rie Fal­loutt og om hvor­le­des sel­ve spil­let lader spil­le­ren arbej­de som en histo­ri­ker.

Fal­lout-seri­en er inter­es­sant ud fra et histo­risk per­spek­tiv for­di, at man som spil­ler sæt­tes i sam­me situ­a­tion som histo­ri­ke­ren.

I spil­let skal man prø­ve at ska­be en sam­men­hæng i et kaos af histo­ri­ske kil­der og gen­stan­de, Dvs tek­ster, byg­nin­ger og værk­tø­jer og andre efter­la­den­ska­ber.

Fal­lout-ver­de­nen er fyldt med et utal byg­nin­ger, gen­stan­de og tekst­kil­der, man som spil­ler kan gra­ve sig ned i for at for­stå den ver­den man spil­ler i.

Spil­let giver alle en mulig­hed for at arbej­de som histo­ri­ker og tæn­ke som en histo­ri­ker uden at skul­le hånd­te­re tri­ste grå arkiv­hyl­der.

God lyt­ning:

Hen­ning Rom­me Lund — Lek­tor ved Roskil­de Gym­na­si­um

Digi­ta­le for­tæl­lin­gers podcast­fe­ed fin­der du her

Klip fra trai­le­ren til Fal­lout 1 fra Inter­play

0

Skriv en kommentar