Cen­ter for kolo­ni­hi­sto­rie på Christiansholm?

Køben­havns kom­mu­ne har udskre­vet en ide­kon­kur­ren­ce om frem­ti­den for den del af Papirøen/Christiansholm, der tæn­kes anvendt til kul­tur- og fri­tids­funk­tio­ner: https://www.facebook.com/nychristiansholm. Kon­kur­ren­cen afslut­tes 7.4. i år.

I den anled­ning er der ble­vet dan­net en For­e­ning for et kolo­ni­hi­sto­risk Cen­ter på Chri­sti­ans­holm. Vi opfat­ter Papirø­en som det helt rig­ti­ge sted for cen­ter for den kolo­ni­hi­sto­rie, som der for tiden er vold­som inter­es­se for i fag­kred­se og i offent­lig­he­den gene­relt. Du kan læse mere om vores pro­jekt på for­e­nin­gens hjem­mesi­de http://kolonihistoriskcenter.dk/ og flot­te fol­der  http://issuu.com/koce/docs/kolonihistoriskcenter/1

Vi har brug for opbak­ning, hvis vi skal vin­de kon­kur­ren­ce og over­be­vi­se grun­de­jer og inve­sto­rer om ide­en. Hvis du har lyst til at støt­te os, kan det ske ved at udfyl­de en støt­te­er­klæ­ring på vores hjemmeside.

Du og andre  vel­kom­men til at over­væ­re vores gene­ral­for­sam­ling i Chri­sti­ans­havns Bebo­er­hus i Dron­nin­gens­ga­de 38 man­dag 30.3. kl. 19.00. . Her vil der også bli­ve mulig­hed for at debat­te­re pro­jek­tet og kom­me med gode for­slag og ideer.

10011257_1607279782835481_2231672990299260888_n

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *