Poli­ti­et under besættelsen

Politiet under besættelsen

Hvor­når

18. sep­tem­ber 2019 
17:30 — 20:00

Hvor

Syd­dansk Universitet
Cam­pus­vej 55, Odense 

Begi­ven­heds­ty­pe

Sted: Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Cam­pus­vej 55, 5230 Oden­se M, audi­to­ri­um O 100 (ved hovedindg.)

Efter­års­se­me­stret står for døren, og der­med en ny sæson af Net­værk for Nazis­me- og Holo­caust­stu­di­ers offent­li­ge møder. Vi star­ter med at mar­ke­re 75-året for den tyske aktion imod det dan­ske poli­ti den 19. sep­tem­ber (Ope­ra­tion Möwe), der før­te til, at poli­ti­et blev opløst, og små 2.000 poli­ti­folk depor­te­ret til KZ Buchenwald og andre lej­re i Tys­kland – den stør­ste mas­se­deporta­tions­ak­tion, tysker­ne gen­nem­før­te under Dan­marks besæt­tel­se. Mødet har over­skrif­ten Poli­ti­et under besæt­tel­sen og fin­der sted ons­dag d. 18. sept. kl. 17.30–20.00 på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Cam­pus­vej 55, 5230 Oden­se M i Audi­to­ri­um O 100.

Pro­fes­sor ved Jura på Køben­havns Uni­ver­si­tet, dr.phil. Hen­rik Stevns­borg, kendt for dis­putat­sen Poli­ti­et 1938–47 : bekæm­pel­sen af spio­na­ge, sabo­ta­ge og ned­bry­den­de virk­som­hed (Oden­se Univ. 1991) og en lang ræk­ke bøger og artik­ler om poli­ti­hi­sto­rie gene­relt og besæt­tel­ses­ti­den spe­ci­fikt, vil give et over­blik over poli­tiets van­ske­li­ge stil­ling under besæt­tel­sen. Mar­tin Jen­sen Over­byJacob Kor­nerup Dit­lev­sen (søn af en af de poli­ti­mænd, der und­gik tysk pågri­bel­se) og Ther­kel Stræ­de vil sup­ple­re bil­le­det med kor­te lokal­hi­sto­ri­ske cases, og for­man­den for Fyns Poli­ti­for­e­ning, Per Sva­ne­gaard Niel­sen lede mødet.

Mødet er offent­ligt, alle er vel­kom­ne, fri entré. Send ger­ne den­ne fly­er vide­re til andre inter­es­se­re­de eller print den ud og hæng den op et egnet sted. Adgang: Audi­to­ri­um O 100 er belig­gen­de ved hove­d­ind­gan­gen lige oven­for den sto­re trap­pe. Bus nr. 41, 42 og 44 fra Oden­se Bane­gårds­cen­ter har ende­sta­tion ved SDU. Gå langs svøm­me­hal­len op til hoved­byg­nin­gen, ind­gang H47, og vide­re frem til det cen­tra­le gan­ga­re­al (Gyde­hut­ten), så til høj­re ad det­te for­bi Star­bucks til O 100. Par­ke­ring bedst på P1 (til­kør­sel fra Cam­pus­vej) – gå sam­me vej. Vi ser­ve­rer kaffe/the og kage, så til­meld dig helst pr. mail sene­st d. 16/9. til therkel@hist.sdu.dk.

Eventkategorier: