Iran i for­tid og nutid — endagskursus

Iran i fortid og nutid - endagskursus

Hvor­når

17. janu­ar 2020 
10:00 — 16:00

Hvor

Chri­sti­ans­havns Gymnasium
Prin­s­ses­se­ga­de 35, Køben­havn, 1422 

Begi­ven­heds­ty­pe

Kur­set “Iran i For­tid og Nutid” på Chri­sti­ans­havns Gym­na­si­um den 17/1 klok­ken 10–16 omhand­ler Irans rig­hol­di­ge histo­rie fra dets stor­heds­tid til vore dage, med fokus på revo­lu­tio­nen i 1979 og tiden efter, her­un­der de dilem­ma­er lan­det står i i dag.

Oplægs­hol­de­re er Ras­mus Chri­sti­an Elling og Claus Val­ling Peder­sen, beg­ge fra KU, samt jour­na­list og Iran­ken­der Misha Zand.

Kur­set udby­des af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF som opvarm­ning til rej­se­kur­set til Iran i efter­å­ret 2020, men kur­set er åbent for alle og ment som en gene­rel intro­duk­tion til Irans (nye­re) historie.

Pris kr. 700,-

 

For­mål

Kur­sets for­mål er, her i 40-året for den iran­ske revo­lu­tion, at udvik­le histo­ri­e­un­der­vi­se­res kend­skab til Iran, dets for­tid og tiden før og efter revo­lu­tio­nen i 1979.

 

Ind­hold

Om for­mid­da­gen vil Claus Val­ling Peder­sen fra Køben­havns uni­ver­si­tet give os et over­blik over per­sisk og iransk histo­rie op til og med det 20. århund­re­de. Efter frokost vil Ras­mus Chri­sti­an Elling, også fra Køben­havns uni­ver­si­tet, for­tæl­le om tiden under og efter den iran­ske revo­lu­tion. Til sidst vil jour­na­list og Iran­ken­der Misha Zand for­tæl­le om Iransk kul­tur i en moder­ne brydningstid

 

Mål­grup­pe

Histo­ri­e­læ­re­re på de gym­na­si­a­le uddannelser

 

Til­mel­ding

Sene­st 1. janu­ar 2020 på GLEs hjemmeside.

HVIS du i for­vej­en er til­meldt rej­se­kur­set til Iran i efter­å­ret 2020 er kur­set den 17/1 gra­tis, og så skal du blot mel­de til hos Lars Peter Visti Han­sen på LV@FGC4.dk

 

Eventkategorier: