Iran i for­tid og nutid

 • Tid: 3. okto­ber 2020 til 15. okto­ber 2020, Hele dagen
 • Sted: Iran
 • Pris: 15500

 • 13 dages rej­se­kur­sus til Iran

  Vi skal beskæf­ti­ge os med Iran og Per­si­ens rige histo­rie fra antik­ken over mid­delal­de­ren til i dag, her­un­der for­hol­de­ne til omkring­lig­gen­de stormag­ter som fx Byzans og Osman­ner­ri­get.

  Vi vil også beskæf­ti­ge os med den geopo­li­ti­ske situ­a­tion i Iran og dens histo­ri­ske for­ud­sæt­nin­ger. Vi vil såle­des kom­me til at berø­re Irans for­hold til USA, samt lan­dets for­hold til Euro­pa gen­nem møder med diplo­ma­ter og eks­per­ter. Des­u­den skal vi besø­ge et gym­na­si­um i Iran. Her skal vi mødes med loka­le histo­ri­e­læ­re­re, høre om deres histo­ri­e­syn og om hvor­dan der under­vi­ses i histo­rie.

  Vi kom­mer til at rej­se rundt fra Shiraz til Per­sepo­lis, Yazd, Isfa­han, Kas­han og slut­ter i Tehe­ran. På rej­sen skal vi se en lang ræk­ke muse­er og vig­ti­ge loka­li­te­ter, blandt andre:
  • Shiraz med sine hek­ti­ske bas­ar, palad­ser og smuk­ke haver
  • Gå i Nie­buhrs fod­spor gen­nem ruin­by­en Per­sepo­lis
  • Ørken­by­en Yazd med sine vind­tår­ne, zor­oa­sti­ske begra­vel­se­s­tår­ne og stem­nings­fyld­te gam­le bydel
  • Moskéer, plad­ser, bas­a­rer og histo­ri­ske bro­er i smuk­ke Isfa­han
  • Rige han­dels­hu­se i kara­va­ne­by­en Kas­han
  • Oplev det moder­ne Iran i stor­by­en Tehe­ran

  (mere detal­je­ret pro­gram føl­ger)

  Målet er, gen­nem et øget kend­skab til Iran, lan­dets histo­rie, at gøre histo­ri­e­læ­re­re på gym­na­si­e­ni­veau bed­re i stand til at ind­dra­ge regio­nen i under­vis­nin­gen.

  Som appe­tit­væk­ker til rej­se­kur­set til Iran hol­des der et Iran-kur­sus med tre oplægs­hol­de­re i janu­ar 2020 i Køben­havn. pris 700,- Oplægs­hol­der­ne offent­lig­gø­res asap.  Kur­set er gra­tis for del­ta­ge­re i rej­se­kur­set til Iran. (de 700,- fra­træk­kes i beta­ling til rej­se­kur­set)

  Der er et begræn­set antal plad­ser der bli­ver besat efter først-til-møl­le prin­cip­pet!

  Rej­se­kur­set til Iran arran­ge­res i sam­ar­bej­de med Vik­tors Far­mor.

  Tid: 3. okto­ber 2020 til 15. okto­ber 2020
  Pris: 15.500 kr ved ind­kvar­te­ring i dob­belt­væ­rel­se, plus til­læg for enkelt­væ­rel­se 1.700 kr

  Ved til­mel­ding ind­be­ta­les et depo­si­tum kr. 3.000,- til Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen

  Til­mel­ding: til Lars.Visti.Hansen@skolekom.dk eller Kristian.Arentsen@skoleforeningen.org

  Arran­gø­rer og kon­takt­per­so­ner: Lars Peter Visti Han­sen & Kri­sti­an B. Arent­sen

  (Der tages for­be­hold for fejl i oven­stå­en­de og ændrin­ger i det ende­li­ge pro­gram)

  Ven­lig hil­sen
  Lars Peter Visti Han­sen og Kri­sti­an B. Arent­sen
  Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF

   

  Bil­le­de: Inder­si­den af Sheikh Lotf-Allah moske­en i Isfa­han, Iran. Phil­lip Maiwald, Wikipe­dia /  CC-BY-SA‑3.0 .


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal