Rej­se­kur­sus: Iran i for­tid og nutid (AFLYST)

Hvor­når

5. okto­ber 2022 til 6. okto­ber 2022 
Hele dagen 

Hvor

Iran
Isfa­han Provin­ce, Esfa­han, میدان مسجد شیخ لطف الله،, Isfahan 

Begi­ven­heds­ty­pe

DESVÆRRE AFLYST

13 dages rej­se­kur­sus til Iran ved Mire­la Ismai­li Redzic og Espen Kir­ke­gaard Espen­sen (udsat fra 2020)

Kur­set laves i sam­ar­bej­de med 
Rej­se­bu­reau­et Victors Far­mor – med­lem af Rejsegarantifonden

For­mål 
Vi skal beskæf­ti­ge os med Iran og Per­si­ens rige histo­rie fra antik­ken over mid­delal­de­ren, her­un­der for­hol­de­ne til omkring­lig­gen­de stormag­ter som fx Byzans og Osman­ner­ri­get, op til revo­lu­tio­nen i 1979 og vide­re til lan­dets situ­a­tion i dag.

Vi vil også beskæf­ti­ge os med den geopo­li­ti­ske situ­a­tion i Iran og dens histo­ri­ske for­ud­sæt­nin­ger. Vi vil såle­des kom­me til at berø­re Irans for­hold til USA, samt lan­dets for­hold til Euro­pa gen­nem møder med diplo­ma­ter og eks­per­ter. Des­u­den skal vi besø­ge et gym­na­si­um i Iran. Her skal vi mødes med loka­le histo­ri­e­læ­re­re, høre om deres histo­ri­e­syn og om hvor­dan der under­vi­ses i historie.

Vi kom­mer til at rej­se rundt fra Shiraz til Per­sepo­lis, Yazd, Isfa­han, Kas­han og slut­ter i Tehe­ran. På rej­sen skal vi se en lang ræk­ke muse­er og vig­ti­ge loka­li­te­ter, blandt andre:
• Shiraz med sine hek­ti­ske bas­ar, palad­ser og smuk­ke haver
• Gå i Nie­buhrs fod­spor gen­nem ruin­by­en Persepolis
• Ørken­by­en Yazd med sine vind­tår­ne, zor­oa­sti­ske begra­vel­se­s­tår­ne og stem­nings­fyld­te gam­le bydel
• Moskéer, plad­ser, bas­a­rer og histo­ri­ske bro­er i smuk­ke Isfahan
• Rige han­dels­hu­se i kara­va­ne­by­en Kashan
• Oplev det moder­ne Iran i stor­by­en Teheran

(mere detal­je­ret pro­gram følger)

Målet er, gen­nem et øget kend­skab til Iran, lan­dets histo­rie, at gøre histo­ri­e­læ­re­re på gym­na­si­e­ni­veau bed­re i stand til at ind­dra­ge regio­nen i undervisningen.

Pris
15.500 kr. Til­læg for enkelt­væ­rel­se er 1.950 kr.
Depo­si­tum: 3 000 kr. inden 8. april 2022.
Rest­be­lø­bet: 1. juni 2022.

Pri­sen inkluderer
Over­ord­net er der tale om over­nat­ning på gode hotel­ler på delt dobbeltværelse:
— 3 næt­ter i Shiraz
— 2 næt­ter i Yazd
— 4 næt­ter i Isfahan
— 1 nat i Kashan
— 2 næt­ter i Teheran
Halv­pen­sion med besøg på hyg­ge­li­ge loka­le restauranter.
Kør­sel i bus med aircondition.
Udflug­ter og entréud­gif­ter i hen­hold til program.
Engelsk­ta­len­de lokalguide.

Til­mel­ding via GL
Til­mel­ding sker efter Først til Møl­le prin­cip­pet via GL (klik her)  , da der er et begræn­set antal plad­ser. Efter til­mel­ding mod­ta­ger man en fak­tu­ra til ind­be­ta­ling af depo­si­tum på kr. 3.000,- Man er først ende­ligt til­meldt når depo­si­tum er mod­ta­get! Til­mel­dings­frist 1. april 2022.

 

Bil­le­de: Inder­si­den af Sheikh Lotf-Allah moske­en i Isfa­han, Iran. Phil­lip Maiwald, Wikipe­dia /  CC-BY-SA‑3.0 .

Eventkategorier: