Histo­ri­en er gam­mel og gerrig

Historien er gammel og gerrig

Hvor­når

23. april 2015 
08:15 — 15:15

Hvor

Has­se­ris Gymnasium
Has­se­ris­vej 300, Aal­borg, 9000 

Begi­ven­heds­ty­pe

- Et kur­sus om for­mid­lings­mæs­si­ge udfor­drin­ger og løs­nin­ger i historiefaget

Nye veje i for­mid­lin­gen af historiefaget
Hvor­for er det så svært at føre ele­ver­ne til­ba­ge til ”den Harald, der vandt sig Dan­mark al og Nor­ge og gjor­de daner­ne krist­ne”, til­ba­ge til, da ”Kon­gen bød” og til­ba­ge til d. 9. april 1940?
Hvor­for føles ryg­sæk­ken ofte alt for let på vej ind i klas­se­lo­ka­let, selv om, at den er fyldt med kil­der, grund­bø­ger og erin­drin­ger om didak­ti­ske over­vej­el­ser fra pæda­go­gi­kum? Kur­set tager såle­des sit afsæt i, at histo­ri­e­fa­get fore­kom­mer svæ­re­re at for­mid­le, end det bur­de være til­fæl­det, når det nu engang net­op hed­der ”Histo­rie”.

Ambi­tio­nen med kur­set er, at vi alle bli­ver mere opmærk­som­me på, hvil­ke for­mid­lings­mæs­si­ge læn­ker, der bin­der os og hvor­dan vi bry­der dis­se i hver­da­gen! Under kyn­dig vej­led­ning og med garan­ti for, at det ikke bli­ver for teo­re­tisk-didak­tisk, så vil tre nøje udvalg­te oplægs­hol­de­re hjæl­pe os på vej. Sam­men med Poul Ste­i­ner Jen­sen, lære­bogs­for­fat­ter, under­vi­ser i histo­rie, samt fagre­dak­tør ved for­la­get Systi­me, skal vi se nær­me­re på grund­bo­gen og den rol­le, som den­ne har for vores for­mid­ling af faget. Sam­men med Tho­mas Old­rup, for­fat­ter og redak­tør på ”Alt om histo­rie”, ser vi på, hvil­ke kri­te­ri­er, som vi bør over­ve­je og hvil­ke vink­ler, der sæl­ger, når vi skal for­mid­le histo­ri­en. Sidst men ikke mindst, så vil Pro­fes­sor i histo­rie ved Køben­havns Uni­ver­si­tet og vært ved Histo­ri­equizzen på DR‑K, Ulrik Lan­gen, give os nye per­spek­ti­ver på for­hol­det mel­lem histo­rie og
formidling.

Kur­suspro­gram

08:15–08:25. Kaf­fe og rundstykker
08:25–08:30. Velkomst
08:30–10:00. Den evin­de­li­ge grundbog
v. lek­tor Poul Ste­i­ner Jen­sen, Muler­nes Legatskole
Grund­bo­gen ind­ta­ger en cen­tral pla­ce­ring i vores histo­ri­e­un­der­vis­ning — og sik­kert med god grund. For hvor skul­le ele­ver­ne ellers få deres viden fra? Lige så god som grund­bo­gen er til at præ­sen­te­re viden; lige­så svag er den, når det gæl­der om at igang­sæt­te en histo­ri­e­fag­lig arbejds­pro­ces. I det­te oplæg vil vi se på ander­le­des grund­bogs­ek­semp­ler og efter­føl­gen­de dis­ku­te­re, hvil­ken kon­kret under­vis­ning som kan lig­ge i for­læn­gel­se her­af. Sig­tet er at give nye red­ska­ber og inspira­tion til grundbogsarbejdet.

10:15–11:45. Popu­lær­vi­den­ska­be­lig for­mid­ling af historien
v. redak­tør Tho­mas Old­rup, Alt om Historie

Udover at være for­fat­ter til en ræk­ke bøger (bl.a. ”101 histo­ri­ske myter”), så er Tho­mas Old­rup redak­tør på maga­si­net ”Alt om histo­rie”. Det­te giver ham et sær­ligt ind­blik i og erfa­ring med, hvil­ke over­vej­el­ser, der er væsent­li­ge for for­mid­ling af for­ti­den. Med det­te afsæt for­tæl­ler Tho­mas Old­rup om den popu­lær­vi­den­ska­be­li­ge for­mid­ling af histo­ri­en, men der vil også være mulig­hed for at dis­ku­te­re, hvil­ke kri­te­ri­er, der er vig­ti­ge for den gode historie.

11:45–13:00. Frokost
13:00–14:30. Aan­dens Skøn­hed, Hjer­tets Var­me og den til et godt
histo­risk Værk nød­ven­di­ge poe­ti­ske Indbildningskraft
v. pro­fes­sor Ulrik Lan­gen, Køben­havns Universitet
Ulrik Lan­gen er pro­fes­sor i histo­rie ved Køben­havns Uni­ver­si­tet og sam­ti­dig for­fat­ter til en ræk­ke bøger; bl.a. om 1700-tal­lets historie.
Udover Ulrik Lan­gens for­fat­ter­skab og at han er vært for Histo­ri­equizzen på DR‑K, så er han kendt for nog­le mar­kan­te hold­nin­ger i for­hold til for­hol­det mel­lem histo­rie og for­tæl­ling. Net­op det­te er udgangs­punk­tet for hans oplæg.

14:30–14:45. Kaf­fe­pau­se

14:45–15:15. Ori­en­te­ring fra Historielærerforeningen

Til­mel­ding til kurset

Til­mel­ding til kur­set skal fin­de sted sene­st d. 27/2 på e‑mail ja@hasseris-gym.dk Her­ef­ter, i star­ten af marts, vil i mod­ta­ge bekræf­tel­se på til­mel­din­gen. Til­mel­ding bør, om muligt, ske sam­let for den enkel­te insti­tu­tion. Her­med menes, at inter­es­se­re­de del­ta­ge­re fra hver sko­le, sam­let sen­der en mail med nav­ne på alle del­ta­ge­re fra den respek­ti­ve sko­le. Angiv i sam­men­hæng her­med sko­lens EAN-nummer.

Der er et begræn­set antal ledi­ge plad­ser til kur­set, men vi til­stræ­ber, at så man­ge som muligt får mulig­hed for at del­ta­ge. For at sik­re det­te, så opfor­drer vi til, at man til­mel­der sig sna­rest muligt. I til­fæl­de af, at søg­nin­gen til kur­set er stør­re end, hvad det­te kan bære, så til­de­les plad­ser efter et prin­cip om ”først til mølle”.

Der er en egen­be­ta­ling på 950 kr. pr. del­ta­ger og efter til­mel­dings­fri­stens udløb er til­mel­ding bin­den­de. For­plej­ning i løbet af dagen, i form af kaf­fe, rundstyk­ker og frokost, er inklu­de­ret heri. Kur­set fin­der sted på Has­se­ris Gym­na­si­um, Aal­borg. I kort kør­sel­s­af­stand fra Aal­borg Luft­havn (12 minut­ter) og Aal­borg Bane­gård (6 minut­ter). Præ­ci­se oplys­nin­ger om loka­le mv. vil bli­ve sendt til de til­meld­te, for­ud for kur­sets afholdelse.

Cas­per Døs­sing og Jacob Pedersen
Regions­se­kre­tæ­rer i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Nordjylland

Eventkategorier: