FN’s ver­dens­mål: fra poli­tisk idé til glo­bal forandring

mål

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 4. marts 2020, fra 09:30 til 15:30
 • Sted: SDU
 • Pris: 1900
 • Kon­takt: Lars Hen­rik­sen, selveste@lektoren.dk

 • Mål­grup­pe: Under­vi­se­re i histo­rie og samfundsfag.

  Man­ge ken­der de 17 ver­dens­mål, men hvil­ke cen­tra­le områ­der kom ikke med på listen og hvorfor?

  På tema­da­gen bely­ses udvik­lin­gen fra Brundt­land-rap­por­ten i 1987 til ved­ta­gel­sen af ver­dens­må­le­ne i 2015 i regi af FN som mel­lem­stats­lig orga­ni­sa­tion. Ved­ta­gel­sen af ver­dens­må­le­ne er noget af en land­vin­ding for FN – en orga­ni­sa­tion, der er ble­vet kaldt en tand­løs snak­ke­klub uden reel indflydelse.

  Ver­dens­må­le­ne bli­ver også udsat for kri­tik: Er de over­ho­ve­det rea­li­sti­ske? Kan fat­tig­dom vir­ke­lig være udryd­det i 2030? Yder­me­re kan man spør­ge, om der er rele­van­te pro­ble­ma­tik­ker, som ikke er med i måle­ne? Hvad er i så fald kon­se­kven­sen heraf?

  Lek­tor Kri­sti­ne Kjær­s­gaard bely­ser i sit oplæg den kri­tik, der har været af ver­dens­må­le­ne og foku­se­rer på, om der er pro­ble­ma­tik­ker, som Ver­dens­må­le­ne ikke adres­se­rer — og vi stil­ler skar­pt på, hvil­ken sta­tus men­ne­ske­ret­tig­he­der og demo­kra­ti har i Verdensmålene.

  Lek­tor Peter Vig­go Jakob­sen ana­ly­se­rer FN og ver­dens­må­le­ne ud fra 3 cen­tra­le per­spek­ti­ver inden for inter­na­tio­nal poli­tik: Rea­lis­me, libe­ra­lis­me og kon­struk­ti­vis­me. Ver­den­sor­ga­ni­sa­tio­nen og måle­ne ana­ly­se­res med udgangs­punkt i de tre per­spek­ti­ver og Peter Vig­go Jakob­sen giver sit bud på, hvor­dan teo­ri­er­ne bedst anven­des til kon­kre­te analyser.

  Pro­fes­sor Søren Aske­gaard vil i oplæg­get “FN’s ver­dens­mål — fra ver­dens­mål til selv­mål” adres­se­re ver­dens­må­le­ne ud fra et sæt af glo­ba­le prin­cip­per for uddan­nel­se i det 21. århund­re­de, som de er for­mu­le­ret af den fran­ske socio­log Edgar Mor­in i regi af UNICEF. Med udgangs­punkt i ver­dens­mål 4 (kva­li­tet i uddan­nel­se) og prin­cip­per for uddan­nel­se kva­li­fi­ce­res ver­dens­må­le­ne som en slags “FN’s ethos” og vi vil dis­ku­te­re, om for­bru­ger­kul­tu­ren som en glo­bal ide­o­lo­gi spæn­der ben for kli­maind­sat­sen og mind­sket ulig­hed i verden.

  Mål­grup­pe
  Gym­na­si­e­læ­re­re i histo­rie, innova­tion, øko­no­mi­ske fag eller samfundsfag.

  Arbejds­for­mer

  Tema­da­gen veks­ler mel­lem fag­li­ge oplæg, dis­kus­sio­ner og arbej­de i min­dre grupper/workshop

   

  Mate­ri­a­ler

  Ca. 2 uger før kur­sus­da­gen mod­ta­ger del­ta­ger­ne et link til en kur­sus­hjem­mesi­de, hvor der lig­ger rele­vant mate­ri­a­le, som del­ta­ger­ne bedes læse inden kur­set. End­vi­de­re vil for­sker­ne læg­ge ele­v­o­ri­en­te­ret mate­ri­a­le (f.eks. kor­te tek­ster, bil­le­der, film­klip, hjem­mesi­der) til brug for den efter­føl­gen­de under­vis­ning i temaet/emnet.

   

  Tid og sted

  4. marts 2020, SDU, Cam­pus­vej 55 Odense


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  1 kommentar til “FN’s ver­dens­mål: fra poli­tisk idé til glo­bal forandring

  1. Kære NN
   I er inde på, at ver­dens­må­le­ne også bli­ver udsat for kri­tik, eksem­pel­vis: “Er de over­ho­ve­det realistiske?”
   Det er et godt spørgs­mål, men der­til bør man des­u­den stil­le spørgs­må­let, om de over­ho­ve­det er relevante.
   Ver­dens­må­le­ne er åben­lyst meget poli­ti­ske, og at lade sådan­ne “gen­nem­sy­re” under­vis­ning på sko­ler, uni­ver­si­te­ter mv., med­fø­rer da en bias, som jeg ikke fin­der hen­sigts­mæs­sig — og da slet ikke på uddannelsesinstitutioner!

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.