Historielærerforeningen | Kontakt

Erfa­rin­ger med onli­ne undervisning

Hvor­når

27. janu­ar 2021 
16:00 — 17:00

Til­mel­din­ger

Til­mel­din­ger lukket 

Hvor

Ufor­melt møde , hvor vi udveks­ler ide­er til og erfa­rin­ger med under­vis­ning under nedlukningen.

Hvis der er inter­es­se for det, vil vi prø­ve at køre det hver uge. Måske kun­ne det være et tema for hvert møde, men det kan vi tale om.

Mødet fore­går i Micro­soft Teams, men man behø­ver ikke have en Micro­soft kon­to eller Teams-appen for at være med — man kan del­ta­ge fra sin browser.

Du vil mod­ta­ge et møde­link pr . mail  ca. 15 min før mødet.

Pro­gram

Vel­komst v. Ama­lia Bonné
20 min: Før­ste bre­ak-out ses­sion i 4‑mandsgrupper
20 min: Anden bre­ak-out ses­sion i nye 4‑mandsgrupper
10 min: Opsam­ling — evaluering

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Arran­gør


Lars Henriksen