Er kon­geræk­ken sta­dig yt?

Hvor­når

10. april 2018 
09:30 — 16:00

Til­mel­din­ger

Til­mel­ding via hjem­mesi­den er luk­ket — skriv til Emi­lie Kjers­gaard for at høre om der er fle­re ledi­ge plad­ser: Send mail

Hvor

Fre­de­ri­cia Gymnasium
Nør­re­bro­ga­de 88, Fre­de­ri­cia, 7000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Det vrim­ler med for­skel­li­ge for­mer for Dan­marks­hi­sto­rie i dis­se år. På det­te kur­sus præ­sen­te­res vi først histo­ri­o­gra­fisk for Dan­marks­hi­sto­ri­er, der­næst snæv­res ind på DR og sær­ligt på seri­en ”Histo­ri­en om Dan­mark” for til sidst at zoo­me ind på podcast­gen­ren med ”Kon­geræk­ken” som eksem­pel. Tre meget kom­pe­ten­te her­rer giver deres for­tolk­ning af for­skel­li­ge Dan­marks­hi­sto­ri­er i det 21.århundrede: Nils Arne Søren­sen, pro­fes­sor i moder­ne histo­rie, SDU, Peter Brun­bech, cen­ter­le­der for Histo­ri­e­Lab og Anders Olling fra histo­ri­e­for­mid­ler­duo­en Kon­geræk­ken.

Nils Arne Søren­sen, pro­fes­sor i moder­ne histo­rie, SDU

Niels Arne Sørensen

Dan­marks­hi­sto­ri­ens svæ­re gen­re. Dan­marks­hi­sto­ri­en gør come-back for tiden. Sådan er det fri­sten­de at fra­me den sto­re inter­es­se for fæd­re­lan­dets histo­rie, som vi ople­ver. Den for­tæl­les og syn­ges i bør­ne­høj­de, dra­ma­ti­se­res med patos i tv og spre­des ud over ikke min­dre 100 små selv­stæn­di­ge bind. Et come-back for­ud­sæt­ter imid­ler­tid, at det, der kom­mer igen, har været for­s­vun­det, og er det fak­tisk til­fæl­det? På den bag­grund vil oplæg­get tage afsæt i over­vej­el­ser om Dan­marks­hi­sto­ri­en som gen­re, men tyng­de­punk­tet vil lig­ge på reflek­sio­ner over de sær­li­ge vil­kår, som gen­ren står over for i begyn­del­sen af det 21. århund­re­de. Det gøres fra en klar posi­tion; oplægs­hol­de­ren er med i sty­re­grup­pen bag pro­jek­tet 100 dan­marks­hi­sto­ri­er.

 

Peter Brun­bech, cen­ter­le­der for Histo­ri­e­Lab — Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie- og Kulturarvsformidling

Peter Brun­bech

”Histo­ri­en om Dan­mark” skal iføl­ge DR ”oply­se, udfor­dre og sam­le” dan­sker­ne. Men kan man alle de tre ting på en gang og hvor­dan søger seri­en at gøre det i prak­sis? Og hvad er det over­ho­ve­det DR vil sam­le os med og om? Oplæg­get giver et bud på, hvor­le­des vi kan karak­te­ri­se­re og ana­ly­se­re seri­en og DR’s sam­le­de histo­ri­e­sats­ning, både i et histo­ri­e­fag­ligt per­spek­tiv, et medi­e­per­spek­tiv og ikke mindst et historiebrugsperspektiv.

 

Anders Olling fra histo­ri­e­for­mid­ler­duo­en Kon­geræk­ken

(ex. fra “Kon­geræk­ken”)

I oplæg­get for­tæl­les om duo­ens vir­ke med podcast, spil­pro­duk­tion, fored­rag og bøger. Det er en for­tæl­ling om en uaf­hæn­gig startup, der i et mel­lem­le­der­frit uni­vers prø­ver at udnyt­te et under­sti­mu­le­ret mar­ked for audi­tiv popu­lær­frem­stil­ling af histo­rie på lyd. Anders vil des­u­den tale om Kon­geræk­kens over­vej­el­ser om kon­cep­ter, stil og den lum­re natio­na­lis­me, der altid lurer i kilderne.

 

Pro­gram for dagen:

09.30–10.00  Vel­komst med kaf­fe og rundstykker

10.00–11.15 Fored­rag ved Nils Arne Sørensen

11.15–11.30  Pau­se

11.30–12.45 Fored­rag ved Peter Brunbech

12.45–13.30  Frokost

13.30–14.45 Fored­rag ved Anders Olling

15.00–15.30  Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vollmond

15.30–16.00  Nyt fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen ved Hei­di Funder

 

Sted: Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, Nør­re­bro­ga­de 88, 7000 Fredericia

Pris: 850 kr.

Bin­den­de til­mel­ding sene­st 15.marts 2018 via sitet her eller til regions­se­kre­tær Chri­sti­na Spang­gaard, cs@fr-gym.dk

 

Vel mødt! /Christina Spanggaard

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Eventkategorier: