Efter­mid­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten før­ste tors­dag i hver måned

Eftermiddagsmøde med fagkonsulenten første torsdag i hver måned

Hvor­når

7. okto­ber 2021 
16:00 — 17:00

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

Kære alle.

Vi star­ter snart en ræk­ke efter­mid­dags­mø­der, hvor vi sam­men kan drøf­te for­skel­li­ge didak­ti­ske udfor­drin­ger i faget.

Det vil køre den før­ste tors­dag i hver måned kl. 16–17

Vi star­ter tors­dag d. 7. okt. 2021: Intro til faget – hvad har lærer­ne brug for at ven­de? Vi kun­ne fx kom­me ind på føl­gen­de: Hvad er et godt intro-for­løb, og hvad skal man være opmærk­som på i (skit­ser­ne til) plan­læg­nin­gen af det sam­le­de histo­ri­e­for­løb frem mod eksamen?

Møde­r­ne fore­går i grup­pen “Fag­kon­su­len­tens forum” på historielaerer.dk, og kræ­ver at man først har opret­tet en bruger/konto på hjem­mesi­den og der­ef­ter log­ger ind og til­mel­der sig grup­pen, men ikke at man er med­lem af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, som blot læg­ger plat­form til møderne.

 

Eventkategorier: