Efter­mid­dags­mø­de: KS-eksa­men (fler- og enkeltfaglig)

Hvor­når

4. novem­ber 2021 
16:00 — 17:00

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

Efter­mid­dags­mø­de med fagkonsulenten

Hvad har lærer­ne brug for at ven­de? Vi kun­ne fx kom­me ind på føl­gen­de: Hvad er ram­mer­ne om og udfor­drin­ger­ne ved eksa­mens­sæt, spørgs­mål og afvik­ling af den enkelt­fag­li­ge histo­ri­e­ek­sa­men og histo­ri­e­de­len i den fler­fag­li­ge KS-eksamen?

Skriv ger­ne spørgs­mål på grup­pens væg før mødet.

 

Del­ta­gel­se i efter­mid­dags­mø­de­r­ne kræ­ver blot at du har en bru­ger på historielaerer.dk, til­mel­der dig grup­pen ‘fag­kon­su­len­tens forum’ og benyt­ter lin­ket ‘video­mø­der’ i grup­pens menu under bil­le­det, når tiden er inde.

 

 

 

Eventkategorier: