Ele­vak­ti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning med it

Noter fra Erfa 27/1

Viser 1 ind­læg (af 1 i alt)
 • For­fat­ter
  Ind­læg
 • #41324
  Lars Hen­rik­sen
  Key­ma­ster

  2 af del­ta­ger­ne på vores erfa om onli­ne under­vis­ning var så ven­li­ge at skri­ve lidt ned:

  Nota­ter fra de del­ta­gen­des input:

  Den dag­li­ge under­vis­ning i historie

  De fle­ste ele­ver sav­ner sko­le­mil­jø­et, nær­væ­ret, den soci­a­le inter­ak­tion. De sav­ner bogen og den fysi­ske akti­vi­tet. Udfor­drin­gen er at beva­re ele­ver­nes moti­va­tion til at lære.

  Red­ska­ber generelt:

  Humor, metasnak.

  ’Brain-bre­aks’: Fysisk akti­vi­tet, ex. en fit­nes­sø­vel­se, hvor opga­ven med at fin­de på og demon­stre­re går på skift.

  Walk and (Team) talk, hvor ele­ver­ne går en tur og løser opga­ver som sen­des løben­de af lære­ren via tele­fo­nen. Par­vis over tele­fo­nen løses opga­ver­ne. Evt. bru­ge podcasts til sam­me formål.

  Fokus på historie:

  Fast over­ord­net struk­tur = tryghed.

  Over­fø­re klas­se­væ­rel­set: Arbejds­spørgs­mål – ran­dom grup­per – indi­vi­du­el­le svar

  I for­bin­del­se med et kon­kret for­løb: Fin­de ting i hjem­met, præsentere/inddrage onli­ne. Bru­ge omgi­vel­ser­ne til at dokumentere.

  Skrift­li­ge opga­ver enkeltvis/grupper, her­un­der bru­ge asyn­kro­me model­ler som kan til­go­de­se fle­re elev­ty­per. Afle­ve­rin­ger, hvor lære­ren så kan bru­ge cita­ter fra for­skel­li­ge besva­rel­ser for at enga­ge­re og dele.

  Inklu­sion

  Nog­le, især de bed­ste ele­ver, men også ele­ver som tri­ves bedst i ro, kan have for­del af online.

  Andre, især de sva­ge­re ele­ver, kan være meget svæ­re at hol­de akti­ve – og der­med at evaluere.

  Del­ta­ger 2

  Fast struk­tur – Metasnak – for­tæl­ler hvad man gør og hvor­dan man gør det.

   

  Udfør­li­ge præ­sen­ta­tio­ner så ele­ver­ne kan føl­ge med

  Gen­bru­ger ting fra det fysi­ske spørgsmål

  Arbejds­spørgs­mål, arbejds­op­ga­ver + saml op i Onenote.

  Class room og pad­let + vide­o­p­ræ­sen­ta­tio­ner. (Om end meget tid på at se det igennem)

  Laver mere spass en sædvanligt

  Tænk meget mere akti­vi­tet ind. Få ele­ver­ne op af stolen

  Brain bre­aks – sæt­ter ele­ver­ne til at lave fit­ness, hvem kan hur­tigst finde…

  Dagens Mel­vin – morgengymnastik

  Før­ste sam­ta­le — walk and talk. Ele­ver­ne skul­le ud at gå tur – udveks­ler tele­fon­num­re og rin­ger til hin­an­den. Hvert 5–10 minut et nyt spørgs­mål. (Kan rin­ge op på Teams)

  Faste grup­per – bre­ak out rooms = ran­dom grup­per (behov for at træk­ke med andre)

  Ønsker mere tak­tilt, bøger og andet.

  Asyn­kront modul, hvor ele­ver­ne i høje­re grad selv bestem­mer hvad og hvor­når de laver det.

  Tip til feed­ba­ck: tag et til to cita­ter med i næste modul, så det er feed­ba­ck og alle andre ved, at de bli­ver set og kan bli­ve brugt som eksempler

  Pro­jektop­ga­ver for 3. g’ere – for bed­re at kun­ne gøre give karak­te­rer og tvin­ge dem frem:

  • Ind­spil­le videoer
  • Krav til bestem­te mate­ri­a­ler og kilder
  • Fag­li­ge begreber
  • Vej­le­der roller
  • Kold Krig for­løb fra 12 lek­tio­ner til 5 intro­duk­tions lek­tio­ner og så 5 til pro­jekt­ar­bej­de og så 2 til fremlæggelser
  • Faste krav til pro­dukt til hvert af de fem moduler.

   

  Eva­lu­e­ring

  Hvad nu med de afslut­ten­de hold? Hvor­dan eva­lu­e­re – og hvad?

  Indi­vi­du­elt ind­spil­le­de video’er som pro­dukt på ex. Tema ’Den kol­de krig’: 5 lek­tio­ner over­blik, her­ef­ter 2 lek­tio­ner med pro­duk­tion af en video efter en stram dre­je­bog. Og 5 lek­tio­ner med præ­sen­ta­tio­ner og feedback.

  Mini-prø­ve­ek­sa­me­ner, evt. 1‑til‑1 sam­ta­ler. Tidsforbrug?

  Behov for over­ord­ne­de ret­nings­linjer, fag­vis fra fag­kon­su­len­ter­ne, over­ord­net fra UVM, så ansva­ret ikke fal­der på den enkel­te lærer.

  Ind­til da at få sådan­ne drøf­tel­ser lavet lokalt, i fag­grup­per og hos den/det enkel­te skole/kursus

  ______________

  Hvis der er inter­es­se for det, afhol­der jeg ger­ne end­nu en omgang.

Viser 1 ind­læg (af 1 i alt)
 • Du skal være log­get ind for at sva­re på det­te indlæg.