Historielærerforeningen | Kontakt

Repor­ta­ge fra Helsingør

Ale­xan­der Todo­si­je­vić  fra Beo­grad har lavet den­ne vide­orepor­ta­ge fra Euro­clio-kon­­fe­ren­­cen sid­ste år. Som det frem­går er der rig lej­lig­hed til at bli­ve klo­ge­re på histo­rie og få kon­takt til under­vi­se­re i andre lan­de. Det­te års kon­fe­ren­ce afhol­des i Bel­fast og tema­et er “DEALING WITH THE LEGACY OF A VIOLENT PAST IN HISTORY AND HERITAGE EDUCATION” Læs mere her […]

Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen 2014/15 er fundet

I sko­le­å­ret 2014/15 blev der for 9. gang gen­nem­ført en lands­dæk­ken­de histo­rie­kon­kur­ren­ce for ele­ver i gym­na­si­et og hf. Over­skrif­ten på opga­ven var: Kæmp for alt hvad du har kært. Vin­de­ren blev Søren Stubkjær Peder­sen fra Vestjysk Gym­na­si­um i Tarm, med en opga­ve om Ølgod og byens andelsm­e­je­ris histo­rie i peri­o­den 1878 til 1895.   Histo­ri­en ”for­mid­les gen­nem små […]