Sam­funds- og medi­e­dag på SDU 2015

Udvik­lings­se­mi­nar om poli­tik, demo­kra­ti og jour­na­li­stik for under­vi­se­re i gymnasieskolen.

Man­dag den 16. marts 2015
Kl. 9.30–17.00 (med efter­føl­gen­de reception)
Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Cam­pus­vej 55, 5230 Oden­se M

Insti­tut for Statskund­skab, SDU, arran­ge­rer Sam­funds- og medi­e­da­gen 2015, der er et til­bud til alle lan­dets gym­na­si­e­læ­re­re om at opnå ny ind­sigt i aktu­el­le emner, der er rele­vant i under­vis­nin­gen i bl.a. sam­funds­fag, histo­rie, dansk og medi­e­fag. Oplægs­hol­der­ne på semi­na­ret er nog­le af lan­dets før­en­de for­ske­re og eks­per­ter. Dagen giver input og inspira­tion til brug i under­vis­nin­gen, her­i­blandt sær­li­ge foku­s­om­rå­der, dis­kus­sio­ner, tvær­fag­lig­hed og lit­te­ra­tur, inden for fire for­skel­li­ge temaer.

Tema­er & program

Del­ta­ger­ne væl­ger ét af fire temaer:

  1. Jour­na­li­stik: Fol­ke­sty­re, fæl­les­skab og nye medieformer
  2. Far­vel­færd? Hvor bevæ­ger vel­færds­sta­ten sig hen?
  3. Inter­na­tio­nal poli­tik og kri­gens for­an­der­li­ge karakter
  4. Nye per­spek­ti­ver på folketingsvalget

Dagen star­ter med en fæl­les vel­komst, hvor­ef­ter der er fem oplæg omkring hvert tema. Der vil natur­lig­vis være tid til spørgs­mål og dis­kus­sion i løbet af semi­na­ret, som afslut­tes med et fæl­les ple­numop­læg af pro­fes­sor Asb­jørn Son­ne Nør­gaard om Dan­sker­nes hold­nin­ger til ind­van­drin­gen. Et emne som nyder stor jour­na­li­stisk bevå­gen­hed, der er afgø­ren­de for, hvor folk sæt­ter deres kryds på valg­da­gen, som hæn­ger ulø­se­ligt sam­men med krig og ufred i ver­den, og som er stærkt præ­get af dan­sker­nes for­hold til deres kære­ste eje — vel­færds­sta­ten. Efter semi­na­ret er der en recep­tion og der­med mulig­hed for at net­vær­ke med kol­le­ger og oplægsholdere.

Prak­ti­ske informationer

Pri­sen er 2500 kr. eks­kl. moms (inkl. inspira­tions­ma­te­ri­a­le samt kaf­fe, frokost og recep­tions­buf­fet efter seminaret)
Til­mel­din­gen sker via webpay.sdu.dk/system/samdag2015
Til­mel­dings­fri­sten er den 23. febru­ar 2015

Læs mere om hele semi­na­ret www.sdu.dk/samfundsogmediedag

Arkiveret i kassen med Kurser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *