The Ame­ri­can Nightmare

The American Nightmare

Hvor­når

5. decem­ber 2022 
Hele dagen 

Hvor

Has­se­ris Gymnasium
Has­se­ris­vej 300, Aal­borg, 9000 

Begi­ven­heds­ty­pe

 

THE AMERICAN NIGHTMARE

Arran­gø­rer: Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Engels­klæ­rer­for­e­nin­gen og FALS (For­e­nin­gen Af Lære­re i Samfundsfag)

Det ame­ri­kan­ske demo­kra­ti er i bevæ­gel­se. Over 80 pro­cent af både Biden og Trumps væl­ge­re sva­rer ja eller del­vist ja til, at fol­ke­valg­te repræ­sen­tan­ter fra mod­par­tens poli­ti­ske par­ti udgør en direk­te fare for det ame­ri­kan­ske demo­kra­ti. Split­tel­se er ble­vet et nøg­le­ord, når man skal for­stå USA. Det gæl­der på de soci­a­le medi­er og på tværs af race, reli­gion og poli­ti­ske til­hørs­for­hold. Det bli­ver svæ­re­re og svæ­re­re at se, hvad der hol­der land of the free and home of the bra­ve sam­men i en tid, hvor ide­er­ne om the land of opportu­ni­ty er kom­met mere og mere under pres.

 

Pro­gram

 

08:50 — 09:10 Velkomst

 

09:10 — 10:05 Fra oplys­ning til opløs­ning: Demo­kra­ti i Amerika

Vibe­ke Schou Tjal­ve, seni­o­r­for­sker v. Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­na­le Studier

 

10:15 — 11:05 Per­spek­ti­ver på USA I

Mare­ridt og drøm­me i afro­a­me­ri­ka­ner­nes historie

Jørn Brøn­dal, pro­fes­sor v. Cen­ter for Ame­ri­can Stu­di­es, Syd­dansk Universitet

De soci­a­le medi­er som et vin­due til det ame­ri­kan­ske mareridt

Micha­el Bang Peter­sen, pro­fes­sor v. Insti­tut for Statskund­skab, Aar­hus Universitet

From Tor­tu­re to Tar­ge­ted Kil­ling: Human Rights and the US Pro­secu­tion of the War on Terror

Vin­cent Keat­ing, Head of Section, Depart­ment of Poli­ti­cal Sci­en­ce and Public Mana­ge­ment, Syd­dansk Universitet

Storytel­ling — stem­mer fra kan­ten af det ame­ri­kan­ske samfund

Sara Maria Gla­nowski, jour­na­list og for­fat­ter til ”Skyg­ge­bok­ser: For­tæl­lin­ger fra kan­ten af New York” i sam­ta­le med Peter Brøndum

 

11:15 — 12:05 Per­spek­ti­ver på USA II

Ato­mic Dreams and Nigh­t­ma­re Rea­li­ties for Nati­ve Ame­ri­cans: The Landsca­pes of Nuclear America

David Nye, pro­fes­sor eme­ri­tus v. Cen­ter for Ame­ri­can Stu­di­es, Syd­dansk Universitet

Reli­gion, secu­la­rism, and the Ame­ri­can Nightmare

Phil Zuck­er­man, Pro­fes­sor of Socio­lo­gy and Secu­lar Stu­di­es, Pitzer College

Det repu­bli­kan­ske par­ti fra ansvar­lig patri­o­tis­me og klas­si­ske kon­ser­va­ti­ve vær­di­er til natio­na­lis­me og populisme?

Fri­is Arne Peter­sen, tidl. direk­tør i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og dansk ambas­sa­dør i Was­hin­g­ton, Bei­jing og Berlin

Efter ver­dens ende: Under­gangs­vi­sio­ner i nye­re ame­ri­kansk litteratur

Tore Rye Ander­sen, afde­lings­le­der for Afde­ling for Lit­te­ra­tur­hi­sto­rie og Reto­rik,  Aar­hus Universitet

 

12:05 — 13:25 Frokost og fagkonsulenter

 

13:25 — 14:45 Race, Pover­ty and Inju­sti­ce — The Ame­ri­can Struggle

Bry­an Ste­ven­son, Foun­der of the Equal Justi­ce Ini­ti­a­ti­ve and Pro­fes­sor at New York Uni­ver­si­ty School of Law

 

15:15 — 16:45 Lever håbet for den libe­ra­le ver­den­sor­den endnu?

Panel­de­bat under ledel­se af Cle­ment Kja­ers­gaard og med del­ta­gel­se af Tri­ne Flo­ck­hart, Sten Ryn­ning, Fri­is Arne Peter­sen og Anna Libak

 

17:05 — 18:00 Ame­ri­can excep­tio­na­lism: What it is and why it matters?

Hil­de Eli­as­sen Restad, Asso­ci­a­te Pro­fes­sor of Inter­na­tio­nal Stu­di­es, Bjørk­nes Uni­ver­si­ty College

 

 

Eventkategorier: