Græn­selan­det i en digi­tal tidsalder

Grænselandet i en digital tidsalder

Hvor­når

15. sep­tem­ber 2022 til 16. sep­tem­ber 2022 
Hele dagen 

Hvor

Dansk cen­tral­bi­bli­o­tek for Sydslesvig
Nor­der­stras­se 59, Flensburg 

Begi­ven­heds­ty­pe

For­e­nin­gen af lære­re i sam­funds­fag, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Tys­klæ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF og Græn­se­for­e­nin­gen invi­te­rer til kur­sus i Flensborg

Tors­dag og fre­dag d. 15.–16. sep­tem­ber 2022

I Dan­mark gør vi klar til MitID. I Tys­kland bru­ger de sta­dig fax. I Dan­mark har man­ge af os en kvik­testapp. I Tys­kland ven­ter man og får sit testsvar med på papir. I for­hold til digi­tal kon­kur­ren­ce­ev­ne er Dan­mark num­mer 4. Tys­kland er num­mer 18.

På kur­set har du mulig­hed for at bli­ver klo­ge­re på, hvor­dan det står til med det dansk-tyske nabo­skab og digi­ta­li­se­rin­gen, lige­som du får mulig­hed for at møde græn­selan­dets min­dre­tal og nyde Flens­borg i sep­tem­ber­so­len. Alt sam­men sat ind i en ram­me, så det kan bru­ges i undervisningen. 

Du kan bl.a. møde Ste­fan Seid­ler, For­bunds­dags­med­lem for SSW, Step­han Kle­in­s­ch­midt, for­valt­nings­chef i Flens­borg By og vice­borg­me­ster i Søn­der­borg, Hei­no Agger­dam, rek­tor på Dub­org-Sko­len, Rune Del­fs, tys­klæ­rer med rød­der i det dan­ske min­dre­tal og Ele­vam­bas­sa­dø­rer­ne fra de tre mindretalsskoler.

Det ende­li­ge pro­gram følger

 

Pris: 2250,-

Kur­sus­sted: Dansk Cen­tral­bi­bli­o­tek for Syds­lesvig, Nor­der­str. 59, Flensborg.

Over­nat­ning på Hotel Rama­da: https://arcadia-hotel-flensburg.ibooked.dk/ 

Til­mel­ding: https://www.collect.nu/GF/GVtilmeldingsskema

Yder­li­ge­re infor­ma­tion: Gun­vor Vester­gaard, gv@graenseforeningen.dk.

Eventkategorier: