Vikin­ger nu

Vikin­ger nu

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 13. maj 2019, 10:15 — 16:15
 • Sted: Roskil­de Uni­ver­si­tet
 • Pris: 0
 • Arran­gør: Lars Hen­rik­sen

 • - et semi­nar om for­tids­brug

  Der er vikin­ger alle veg­ne. På sto­re og min­dre muse­er, på film, i com­pu­ter­spil, blandt ree­na­cte­re, på mar­ke­der, i moden, i For­sva­ret, i det reli­gi­øse land­skab. Vikin­ger og vikin­ge­tid er et højak­tu­elt spæn­dings­felt med man­ge aktø­rer og inter­es­ser. Hvor­for? Hvad bru­ger folk i nuti­den vikin­ge­for­ti­den til? Eller mere præ­cist: Hvad er det ved vikin­ge­ti­den, der fasci­ne­rer i dag? Hvem i nuti­den bru­ger vikin­ge­for­ti­den til hvad? Og hvor­dan fore­går det? De spørgs­mål vil vi sæt­te til debat den 13. maj 2019.

  Forsk­nings­grup­pen Erin­dring og for­tids­brug på Roskil­de Uni­ver­si­tet har invi­te­ret en ræk­ke for­ske­re til at bely­se og dis­ku­te­re en vif­te af kon­kre­te eksemp­ler på nuti­dig brug af net­op den­ne for­tid. Hvil­ke inten­tio­ner lig­ger bag f.eks. muse­a­le sats­nin­ger på vikin­ge­ti­den eller vikin­ger som under­vis­nings­te­ma? Og hvad dri­ver for­tids­bru­ger­ne? De, der skæ­rer runer, de der leven­de­gør vikin­ge­tid, de der tager på vikin­ge­mar­ke­der, de der ser vikin­geud­stil­lin­ger­ne, de der søger iden­ti­tet og mening i net­op det­te styk­ke for­tid?

  Semi­na­ret afhol­des man­dag den 13. maj 2019 på Roskil­de Uni­ver­si­tet i audi­to­ri­et i byg­ning 45.

  Alle er vel­kom­ne. Til­mel­ding er ikke nød­ven­dig. Frokost kan købes i kan­ti­nen.

  Pro­gram

  10.15–10.30: Mia Mün­ster-Swend­sen, Roskil­de Uni­ver­si­tet: Vel­kom­men
  10.30–11.15: Jea­net­te Var­berg, Natio­nal­mu­se­et: “Meet the Vikings”
  11.15–12.00: Andreas Bon­de Han­sen, Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon: Ikea-vikin­ger, Beuwulf-skrø­ner og andre nuan­ce­rin­ger af vikin­gers popu­la­ri­tet
  12.00–13.00: Frokost
  13.00–13.45: Bodil Pet­ter­son, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet Kal­mar: Bland run­rista­re, han­dels­män och hus­fru­ar. Åter­be­sök i dagens vikin­ga­tid
  13.45–14.30: Tho­mas Ran­d­rup Peder­sen, For­svar­sa­ka­de­mi­et: “Vi ses i Val­hal, kri­ger”: Om vikin­ger­nes revi­val blandt nuti­dens dan­ske sol­da­ter
  14.30–15.00: Pau­se
  15.00–15.45: Benja­min Weber Peder­sen, Syd­dansk Uni­ver­si­tet: Muld, myter og mod­kul­tur. Vikin­ge­re­cep­tion og reli­gions­pro­duk­tion i det dan­ske asa­tro­mil­jø
  15.45–16.15: Afrun­den­de dis­kus­sion

   

  Vikin­ger i link­bi­bli­o­te­ket

   

  (bil­le­de: Scre­en­dump fra “Vikings”)

  Find vej

  Ind­læ­ser kort…

  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  Skriv en kommentar