Kre­a­ti­vi­te­tens dag — gra­tis kursus

Kreativitetens dag - gratis kursus

Hvor­når

19. april 2018 
09:30 — 15:00

Hvor

Aal­borg Uni­ver­si­tet, København
A. C. Mey­ers Væn­ge 15„ 2450 Køben­havn V 

Vil du udvik­le din egen og dine stu­de­ren­des kreativitet?

I sam­ar­bej­de med Aal­borg Uni­ver­si­tet invi­te­rer Fon­den for Entre­pre­nør­skab til en gra­tis wor­ks­hop om kre­a­ti­vi­tet i under­vis­nin­gen d.19. april i Køben­havn. Kre­a­ti­vi­tets­for­ske­re fra Aal­borg Uni­ver­si­tet åbner op for en ver­den af kre­a­ti­vi­tet, hvor du blandt andet får inspira­tion til udvik­ling af dine stu­de­ren­des kre­a­ti­vi­tet, det gode grup­pe­ar­bej­de og opsæt­ning af ram­mer for udvik­ling af kre­a­ti­vi­tet i uddannelsesinstitutioner

Læs mere om pro­gram­met og til­meld dig her:

Arran­gør


Lars Henriksen