Glo­bal orden og uorden

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 12. juni 2019, fra 13:00 til 18:00
 • Sted: DIIS ∙ Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­na­le Stu­di­er
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Lars Hen­rik­sen, selveste@lektoren.dk

 • Freds­af­slut­nin­gen efter 1. ver­denskrig – 100 år senere

  Den 28. juni 1919 blev Ver­sail­le­strak­ta­ten under­skre­vet. Der sæt­tes tit lig­heds­tegn mel­lem den­ne trak­tat og afslut­nin­gen af 1. ver­denskrig, men Ver­sail­le­strak­ta­ten mel­lem kri­gens sej­r­her­rer og Tys­kland var kun en del af et stør­re system af freds­af­ta­ler og inter­na­tio­na­le afta­ler. Freds­kon­fe­ren­cen var før­ste gang, at beslut­nings­ta­ge­re for­søg­te at ska­be et system ud fra et egent­ligt glo­balt per­spek­tiv, og deres for­søg på at nyord­ne ver­den kom til at sæt­te spor, som fort­sat er let at få øje på. Det er freds­af­slut­nin­ger­nes lang­sig­te­de glo­ba­le kon­se­kven­ser, der er tema­et for det­te seminar.
  Tale­re
  Nils Arne Søren­sen, pro­fes­sor, SDU
  Mogens Pelt, lek­tor, Saxo-Insti­tut­tet, KU
  Kri­sti­an Ger­ner, pro­fes­sor eme­ri­tus, Lunds Universitet
  Karen Gram-Skjol­da­ger, lek­tor, Aar­hus Universitet
  Haa­kon A. Iko­no­mou, lek­tor, Saxo-Insti­tut­tet, KU
  Mads Bom­holt Niel­sen, post­doc, Insti­tut for Engelsk, Ger­mansk og Romansk, KU
  Stu­art Ward, pro­fes­sor og insti­tut­le­der, Saxo-Insti­tut­tet, KU
  Vibe­ke Schou Tjal­ve, seni­o­r­for­sker, DIIS
  Lars Ers­lev Ander­sen, seni­o­r­for­sker, DIIS
  Lou­i­se Riis Ander­sen, seni­o­r­for­sker, DIIS
  Hans Mouritzen, seni­o­r­for­sker, DIIS
  Ceci­lie Feli­cia Stok­holm Ban­ke, seni­o­r­for­sker, DIIS
  Pro­gram
  13:00Vel­kom­men
  Ceci­lie Feli­cia Stok­holm Banke
  13:00–13:15Glo­bal orden og uor­den: Ver­sail­le­trak­ta­ten 100 år senere
  Nils Arne Sørensen
  13:15–13:30Wil­son før Wil­son: Drøm­me om en glo­bal orden fra oplys­nin­gen til før­ste verdenskrig
  Vibe­ke Schou Tjalve
  13:30–14:45”Ghosts of Empire”
  Ord­s­ty­rer: Ceci­lie Feli­cia Stok­holm Banke
  Erdo­gan og Tyr­ki­et i perspektiv
  Mogens Pelt
  Orban og Ungarn i perspektiv
  Kri­sti­an Gerner
  ”The End of Sykes-Picot” — Mel­le­mø­sten i perspektiv
  Lars Ers­lev Andersen
  14:45–15:00Kaf­fe­pau­se
  15:00–15:45Den nye glo­ba­le orden: Folkeforbundet
  Fol­ke­for­bun­det, bureau­kra­ti og tek­no­kra­ti i det 20. århundrede
  Karen Gram-Skjol­da­ger
  En inter­na­tio­nal embeds­mands liv og vir­ke: Tha­nas­sis Agh­ni­des fra Osman­ner­ri­get til FN
  Haa­kon A. Ikonomou
  15:45–16:30De util­sig­te­de kon­se­kven­ser af en god idé:
  Den nye ver­den­sor­dens kon­se­kven­ser for det impe­ri­a­le system
  Dele­gi­ti­me­rin­gen af impe­ri­a­lis­men: Det Bri­ti­ske Impe­ri­um og kon­fi­ske­rin­gen af Tys­klands kolonier
  Mads Bom­holt Nielsen
  Hvor­dan freds­kon­fe­ren­cen i 1919 skab­te ”afko­lo­ni­se­ring”
  Stu­art Ward
  16:30–16:40Afrun­ding og perspektivering
  Lou­i­se Riis Andersen
  16:40–17:00Spørgs­mål fra salen og farvel
  Ord­s­ty­rer: Hans Mouritzen
  17:00–18:00Recep­tion
  Prak­tisk information
  Semi­na­ret vil fore­gå på dansk og live strea­mes på diis.dk.
  Del­ta­gel­se er gra­tis, men til­mel­ding er påkræ­vet. Benyt ven­ligst vores onli­ne til­mel­dings­for­mu­lar sene­st tirs­dag den 11. juni 2019 kl. 10.00. Live stream kræ­ver ingen tilmelding.

  (Skam­løst kopi­e­ret fra DIIS: https://www.diis.dk/node/14823)

  Bil­le­det er fra Wiki­me­dia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_four.jpg

   


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.