Glo­bal orden og uorden

Global orden og uorden

Hvor­når

12. juni 2019 
13:00 — 18:00

Hvor

DIIS ∙ Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­na­le Studier
Gl. Kal­k­bræn­de­ri Vej 51A, Køben­havn Ø 

Freds­af­slut­nin­gen efter 1. ver­denskrig – 100 år senere

Den 28. juni 1919 blev Ver­sail­le­strak­ta­ten under­skre­vet. Der sæt­tes tit lig­heds­tegn mel­lem den­ne trak­tat og afslut­nin­gen af 1. ver­denskrig, men Ver­sail­le­strak­ta­ten mel­lem kri­gens sej­r­her­rer og Tys­kland var kun en del af et stør­re system af freds­af­ta­ler og inter­na­tio­na­le afta­ler. Freds­kon­fe­ren­cen var før­ste gang, at beslut­nings­ta­ge­re for­søg­te at ska­be et system ud fra et egent­ligt glo­balt per­spek­tiv, og deres for­søg på at nyord­ne ver­den kom til at sæt­te spor, som fort­sat er let at få øje på. Det er freds­af­slut­nin­ger­nes lang­sig­te­de glo­ba­le kon­se­kven­ser, der er tema­et for det­te seminar.
Tale­re
Nils Arne Søren­sen, pro­fes­sor, SDU
Mogens Pelt, lek­tor, Saxo-Insti­tut­tet, KU
Kri­sti­an Ger­ner, pro­fes­sor eme­ri­tus, Lunds Universitet
Karen Gram-Skjol­da­ger, lek­tor, Aar­hus Universitet
Haa­kon A. Iko­no­mou, lek­tor, Saxo-Insti­tut­tet, KU
Mads Bom­holt Niel­sen, post­doc, Insti­tut for Engelsk, Ger­mansk og Romansk, KU
Stu­art Ward, pro­fes­sor og insti­tut­le­der, Saxo-Insti­tut­tet, KU
Vibe­ke Schou Tjal­ve, seni­o­r­for­sker, DIIS
Lars Ers­lev Ander­sen, seni­o­r­for­sker, DIIS
Lou­i­se Riis Ander­sen, seni­o­r­for­sker, DIIS
Hans Mouritzen, seni­o­r­for­sker, DIIS
Ceci­lie Feli­cia Stok­holm Ban­ke, seni­o­r­for­sker, DIIS
Pro­gram
13:00Vel­kom­men
Ceci­lie Feli­cia Stok­holm Banke
13:00–13:15Glo­bal orden og uor­den: Ver­sail­le­trak­ta­ten 100 år senere
Nils Arne Sørensen
13:15–13:30Wil­son før Wil­son: Drøm­me om en glo­bal orden fra oplys­nin­gen til før­ste verdenskrig
Vibe­ke Schou Tjalve
13:30–14:45”Ghosts of Empire”
Ord­s­ty­rer: Ceci­lie Feli­cia Stok­holm Banke
Erdo­gan og Tyr­ki­et i perspektiv
Mogens Pelt
Orban og Ungarn i perspektiv
Kri­sti­an Gerner
”The End of Sykes-Picot” — Mel­le­mø­sten i perspektiv
Lars Ers­lev Andersen
14:45–15:00Kaf­fe­pau­se
15:00–15:45Den nye glo­ba­le orden: Folkeforbundet
Fol­ke­for­bun­det, bureau­kra­ti og tek­no­kra­ti i det 20. århundrede
Karen Gram-Skjol­da­ger
En inter­na­tio­nal embeds­mands liv og vir­ke: Tha­nas­sis Agh­ni­des fra Osman­ner­ri­get til FN
Haa­kon A. Ikonomou
15:45–16:30De util­sig­te­de kon­se­kven­ser af en god idé:
Den nye ver­den­sor­dens kon­se­kven­ser for det impe­ri­a­le system
Dele­gi­ti­me­rin­gen af impe­ri­a­lis­men: Det Bri­ti­ske Impe­ri­um og kon­fi­ske­rin­gen af Tys­klands kolonier
Mads Bom­holt Nielsen
Hvor­dan freds­kon­fe­ren­cen i 1919 skab­te ”afko­lo­ni­se­ring”
Stu­art Ward
16:30–16:40Afrun­ding og perspektivering
Lou­i­se Riis Andersen
16:40–17:00Spørgs­mål fra salen og farvel
Ord­s­ty­rer: Hans Mouritzen
17:00–18:00Recep­tion
Prak­tisk information
Semi­na­ret vil fore­gå på dansk og live strea­mes på diis.dk.
Del­ta­gel­se er gra­tis, men til­mel­ding er påkræ­vet. Benyt ven­ligst vores onli­ne til­mel­dings­for­mu­lar sene­st tirs­dag den 11. juni 2019 kl. 10.00. Live stream kræ­ver ingen tilmelding.

(Skam­løst kopi­e­ret fra DIIS: https://www.diis.dk/node/14823)

Bil­le­det er fra Wiki­me­dia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_four.jpg

 

Arran­gør


Lars Henriksen