KS-eksa­men

Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele skoleåret.

Møde­tids­punk­tet flyt­tes til kl. 15–16, så kan man del­ta­ge sam­men med sin fag­grup­pe inden for almin­de­lig arbejds- og møde­tid. Vi hol­der fast i den før­ste tors­dag i måne­den. Spred meget ger­ne bud­ska­bet om Fag­kon­su­len­tens Forum. I kan se møde­ka­len­de­ren for sko­le­å­ret her:

Tid­li­ge­re:

  • 7/9 — Pro­blem­stil­lings­be­vidst­hed i historiefaget
  • 5/10 — Stu­di­e­tu­re og ekskursioner

Kom­men­de:

  • 9/11 — KS-eksamen
  • 7/12 — Vintereksamen
  • 4/1 — SSO/SRP — fokus på opga­ve­for­mu­le­rin­ger og taksonomi
  • 1/2 — DHO/ HO
  • 7/3 — Teo­ri, meto­de og begreber
  • 4/4 — Under­vis­nings­be­skri­vel­ser i historiefaget
  • 2/5 — Eksamen

 

Skriv ger­ne spørgs­mål på grup­pens væg før mødet.

Del­ta­gel­se i efter­mid­dags­mø­de­r­ne kræ­ver blot at du har en bru­ger på historielaerer.dk, til­mel­der dig grup­pen ‘fag­kon­su­len­tens forum’ og benyt­ter lin­ket ‘video­mø­der’ i grup­pens menu , når tiden er inde.

 

Event tags: Eventkategorier: