Demo­kra­ti­et under pres

Demokratiet under pres

Hvor­når

28. sep­tem­ber 2018 
09:30 — 16:15

Hvor

Rød­kil­de Gymnasium
Rød­kil­de­vej 42, Vej­le, 7100 

Begi­ven­heds­ty­pe

Sæt kryds i kalen­de­ren den 28/9 2018, hvor Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk ind­by­der til konference.

Hvad kan histo­ri­e­fa­get til­by­de ele­ver­ne i en ver­den med en over­væl­den­de infor­ma­tions­strøm præ­get af poli­tisk spin, mis­in­for­ma­tion, fal­ske nyhe­der og kon­spira­tions­te­o­ri­er? Og hvil­ke kon­kre­te red­ska­ber kan histo­ri­e­fa­get udsty­re ele­ver­ne med, så de bli­ver i stand til at tage stil­ling på et kva­li­fi­ce­ret grund­lag og hand­le derefter?

Med dis­se spørgs­mål ønsker Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk at bely­se og dis­ku­te­re poten­ti­a­let i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne i for­hold til at beva­re et demo­kra­ti under pres.

Se pro­gram og til­meld dig her

 

Eventkategorier: