Historielærerforeningen | Kontakt

Afri­ka nu: migra­tion, reli­gion, kli­ma og konflikt

Afrika nu: migration, religion, klima og konflikt

Hvor­når

1. novem­ber 2018 til 2. novem­ber 2018 
Hele dagen 

Hvor

Det teo­lo­gi­ske faku­l­tet, KU
Karen Blixens Vej 16, Køben­havn, 2300 

Kur­sus for gym­na­si­e­læ­re­re og under­vi­se­re på læreruddannelsen

Afri­ka er et kon­ti­nent under stor for­an­dring – ny poli­tisk bevidst­hed, øko­no­misk vækst, vok­sen­de befolk­ning, nye kon­flik­ter og kli­ma­for­an­drin­ger. Sam­ti­dig er det stærkt præ­get af histo­ri­en — sla­ve­hand­len og kolo­ni­ti­den. På kur­set ‘Afri­ka nu: migra­tion, reli­gion, kli­ma og kon­flikt’ beskæf­ti­ger vi os med de nye­ste ten­den­ser på det afri­kan­ske kon­ti­nent, og vi sæt­ter dem ind i en histo­risk sammenhæng.

Vi under­sø­ger blandt andet migra­tio­nen mod Euro­pa, flygt­nin­ge, reli­gion og kon­flikt (Boko Haram), nye reli­gi­øse bevæ­gel­ser, sam­funds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser af et ændret kli­ma samt arven fra kolonitiden.

Kur­set hol­des af Cen­ter for Afri­kastu­di­er på Køben­havns Uni­ver­si­tet, og giver dig forsk­nings­ba­se­ret inspira­tion og viden, du kan anven­de i under­vis­nin­gen i gym­na­siesko­len eller lærer­ud­dan­nel­sen. Kur­set er tvær­fag­ligt og hen­ven­der sig sær­ligt til lære­re i histo­rie, reli­gion, sam­funds­fag og geo­gra­fi. Der vil være oplæg fra en ræk­ke eks­per­ter, udflugt til Natio­nal­mu­se­et, samt wor­ks­hops om, hvor­dan man kan arbej­de vide­re med de kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger i undervisningen.

Læs mere og til­meld dig her

 

Arran­gør


Lars Henriksen