Kategori: Nyhedsbrev

Beret­ning for histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se 2021–2023

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se har et rota­tions­prin­cip, hvor med­lem­mer­ne af besty­rel­sen mak­si­malt kan sid­de 6 år. På gene­ral­for­sam­lin­gen 2021 udt­rå­d­te Las­se Taa­gaard Jen­sen, Win­nie Færch, Lars Peter Visti Han­sen og Hei­di Fun­der. I den nye besty­rel­se trå­d­te Søren Tor­b­jørn Svend­sen, Emi­lie Kjers­gaard Mor­ten­sen, Tri­ne Vil­lum­sen og Niko­laj Peter­sen. Niels N. Peter­sen, Kri­sti­an Arent­sen, Ama­lia Dea Bon­ne, Mire­la Redzic og Espen Espen­sen fort­sat­te i besty­rel­sen. Jens Nør­gaard Laurid­sen blev valgt som sup­ple­ant. Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­des med Niels som for­mand, Kri­sti­an som næst­for­mand og Mire­la som kas­se­rer.  Peder Kragh fort­sat­te som for­e­nin­gens regn­skabs­fø­rer og Ras­mus Øster­gaard fort­sat­te som for­e­nin­gens revisor. I besty­rel­sen har vi arbejdet […]