Mikkel Elklit Olsen

Noter #196: It i historieundervisningen

De fle­ste histo­ri­e­læ­re­re — eller lære­re i det hele taget — vil kun­ne gen­ken­de situ­a­tio­nen: deres sko­le ønsker eller har alle­re­de en aktiv IT-poli­tik, som skal inte­gre­re IT i under­vis­nin­gen. Alle lære­re beskæf­ti­ger sig natur­lig­vis med IT i én eller anden form, men reelt er der nog­le få kol­le­ger, der er såkald­te spy­d­spid­ser, res­sour­ce­per­so­ner, IT-vej­le­­de­re eller hvad man nu har valgt at benæv­ne dem på de enkel­te sko­ler. Dis­se per­so­ner har en sær­lig inter­es­se for IT og bru­ger sand­syn­lig­vis uane­de mæng­der af tid på at hol­de sig opda­te­ret med det nye­ste nye inden­for den­ne ver­den. De beher­sker samt­li­ge ele­men­ter af […]