Henrik Bonne Larsen

Fra pest til corona

Det hand­ler alt­så om en mere leven­de og spæn­den­de for­mid­ling af histo­ri­en, og i de fle­ste af de 15 bind under­teg­ne­de har læst, er det i høj grad lyk­ke­des Bogen er nr. 50 i seri­en 100 dan­marks­hi­sto­ri­er. Den hand­ler, som tit­len anty­der, om syg­dom­me – især epi­de­mi­er – gen­nem histo­ri­en. Seri­en er her­med halvvejs, og det er vel en oplagt anled­ning til se lidt mere gene­relt på hvor­dan seri­ens bøger er udfor­me­de og hvil­ke anven­del­ses­mu­lig­he­der, de har. Bøger­ne har typisk fem kapit­ler. Det før­ste er en intro­duk­tion til bogens emne, ger­ne for­mid­let gen­nem en eller fle­re kon­kre­te, ofte dra­ma­ti­ske situ­a­tio­ner. Det […]

Uom­gæn­ge­ligt værk om Muhammad

I en tid hvor islam og mus­li­mer dis­ku­te­res vold­somt, er det oplagt at skri­ve en bog om, hvor­dan Muham­mad er ble­vet opfat­tet gen­nem tiden, både af mus­li­mer­ne selv og i Vesten. Mus­li­mer­nes Muham­mad – og alle andres er Jakob Sko­v­­gaard-Peter­­sens (JS‑P) bud på, hvad ”en vel­o­ri­en­te­ret dan­sker bør vide om Muham­mad” (s. 9); bogen er skre­vet ”… for at ind­le­de en roli­ge­re og mere reflek­te­ret sam­ta­le om Muham­mad og islam ”(s. 420). Lad det være slå­et fast, at det i høj grad lyk­kes JS‑P at rea­li­se­re beg­ge inten­tio­ner. Mus­li­mer­nes Muham­mad – og alle andres” er vir­ke­lig en dæk­ken­de titel. For […]

Spæn­den­de mam­mut­bog om ara­ber­nes historie

Siger nav­ne som Zahir al-Umar (1690–1775), Muham­mad Ali (1770–1849), Ahmed Ura­bi (1841–1911), Ahmad Amin (1886–1954), Huda Sha’rawi (1879–1947), Nawal El Saa­dawi (født 1931), Abdul­lah al-Turayqi (1919–1997) eller Fay­da Ham­dy (født 1966) Noters lær­de læse­re noget? Jeg til­la­der mig for de fle­stes ved­kom­men­de at tviv­le. De spil­ler alle en rol­le i Euge­ne Rogans i enhver betyd­ning af ordet sto­re bog om Ara­ber­nes histo­rie fra Osman­ner­ri­get til Det Ara­bi­ske For­år. De otte kvin­der og mænd er nog­le af de man­ge spæn­den­de kil­der, som Euge­ne Rogan anven­der, og som ska­ber en kon­kret-ople­­vet dimen­sion i hans for­tæl­ling. Rogan lader dem kom­me til orde for […]