Martin Kryhl Jensen

Eks­pe­ri­men­tet der slog fejl — asylpolitik

Det er en bog om et både omdis­ku­te­ret og poli­tisk spræng­far­ligt emne, som jour­na­li­sten og debat­tø­ren Mik­kel Ander­s­son og histo­ri­ke­ren Niels Jes­per­sen har skre­vet.Da bogen blev anmeldt i Infor­ma­tion af migra­tions­for­sker Mar­tin Lem­­berg-Peder­­sen hæv­de­de han såle­des, at for­fat­ter­ne vil­le ”ofre hele huma­nis­men” og ankla­ge­de dem for ”selek­tiv omgang med kil­der og ude­la­del­sen af poin­ter, sta­ti­stik og anden empi­ri, som ikke bekræf­ter for­fat­ter­nes stand­punk­ter.” For­fat­ter­ne repli­ce­re­de, at anmel­del­sen var præ­get af ”ude­la­del­ser, for­drej­nin­ger og citat­fusk” samt at anmel­del­sen blot viste, at bogens udsagn om, at migra­tions­forsk­nin­gen i Dan­mark er stærkt poli­ti­se­ret er kor­rekt. Så hvad er det for en bog, der […]