Tag: historiefortælling

Fami­li­en for­talt og fremvist

Gen­nem de stil­le som­mer­må­ne­der har historielaerer.dk på for­si­den – under fag­li­ge tip – huset et opslag om min nye bog Fami­lie­bil­le­der – For­tæl­lin­ger og andre til­gan­ge. Nu er bogen ude, såvel på papir som i en e‑bogs ver­sion, der også er til­gæn­ge­lig via Gym­por­ta­len. I pres­se­med­del­el­sen, som for­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur udsend­te i for­bin­del­se med bogens udgi­vel­se den 4. august 2017, bli­ver det frem­hæ­vet, at under­vis­ning i histo­rie, kul­­tur- og sam­funds­fag også bør hand­le om, hvor­dan fami­li­e­liv og de nære rela­tio­ner har ændret sig gen­nem tiden, og hvad det bety­der for vores egne fore­stil­lin­ger om eget liv og egen iden­ti­tet. Bogens fortællinger […]

Noter #207: For­tid og fortælling

Tema­et for det­te num­mer af Noter ”For­tid og for­tæl­ling” læg­ger op til didak­ti­ske over­vej­el­ser over, hvil­ken rol­le for­tæl­lin­gen kan/må/skal have, når man som histo­ri­ker under­vi­ser i histo­rie. Dis­kus­sio­nen om histo­ri­eskriv­nin­gen som lit­terær gen­re er ikke ny. Intro­duk­tio­nen af post­mo­der­ni­stisk teo­ri fra 1970’erne og frem sat­te histo­ri­e­vi­den­ska­ben på prø­ve. Hvis etab­le­ring af viden blo­tvar en kon­struk­tion – blev histo­ri­e­frem­stil­lin­gen da blot til fik­tion? Debat­ten med udgangs­punkt i for­skel­li­ge erken­del­ses­te­o­re­ti­ske posi­tio­ner rase­de op gen­nem 1990’erne i histo­ri­ker­kred­se og end­te vel i for sig i en prag­ma­tisk ”løs­ning”, som de fle­ste dan­ske histo­ri­ke­re er bevid­ste om: Histo­rie er både kends­ger­nin­ger og kon­struk­tion. Denne […]