Tag: 100dkhistorier

Fra pest til corona

Det hand­ler alt­så om en mere leven­de og spæn­den­de for­mid­ling af histo­ri­en, og i de fle­ste af de 15 bind under­teg­ne­de har læst, er det i høj grad lyk­ke­des Bogen er nr. 50 i seri­en 100 dan­marks­hi­sto­ri­er. Den hand­ler, som tit­len anty­der, om syg­dom­me – især epi­de­mi­er – gen­nem histo­ri­en. Seri­en er her­med halvvejs, og det er vel en oplagt anled­ning til se lidt mere gene­relt på hvor­dan seri­ens bøger er udfor­me­de og hvil­ke anven­del­ses­mu­lig­he­der, de har. Bøger­ne har typisk fem kapit­ler. Det før­ste er en intro­duk­tion til bogens emne, ger­ne for­mid­let gen­nem en eller fle­re kon­kre­te, ofte dra­ma­ti­ske situ­a­tio­ner. Det […]

Dan­mark i krig (#6 i seri­en “100 danmarkshistorier”)

Bog 6: Dan­mark i krig ”Det er spæn­den­de at se på kri­ge­ne en for en. Hvor­for gik vi ind? Hvor­dan gik det der­u­de? Og hvad kom der ud af, at Dan­mark blev en krigs­før­en­de nation?” (Bo Lide­gaard) Dan­mark er ble­vet en krigs­før­en­de nation. Vi træ­der stolt frem på ver­dens­sce­nen, når de sto­re kal­der, og vi del­ta­ger med fle­re sol­da­ter og i fle­re hår­de kam­pe end andre alli­e­re­de. Alli­ge­vel er det svært at fin­de suc­ces­hi­sto­ri­er­ne i de lan­de, vi har kæm­pet i. Og fre­den har vi til­sy­ne­la­den­de tabt. I Dan­mark i krig for­tæl­ler Bo Lide­gaard histo­ri­en om Dan­marks krigs­del­ta­gel­se 1991–2011. Han beskri­ver, hvordan […]