Trine Finne Loo

Noter #207: For­tid og fortælling

Tema­et for det­te num­mer af Noter ”For­tid og for­tæl­ling” læg­ger op til didak­ti­ske over­vej­el­ser over, hvil­ken rol­le for­tæl­lin­gen kan/må/skal have, når man som histo­ri­ker under­vi­ser i histo­rie. Dis­kus­sio­nen om histo­ri­eskriv­nin­gen som lit­terær gen­re er ikke ny. Intro­duk­tio­nen af post­mo­der­ni­stisk teo­ri fra 1970’erne og frem sat­te histo­ri­e­vi­den­ska­ben på prø­ve. Hvis etab­le­ring af viden blo­tvar en kon­struk­tion – blev histo­ri­e­frem­stil­lin­gen da blot til fik­tion? Debat­ten med udgangs­punkt i for­skel­li­ge erken­del­ses­te­o­re­ti­ske posi­tio­ner rase­de op gen­nem 1990’erne i histo­ri­ker­kred­se og end­te vel i for sig i en prag­ma­tisk ”løs­ning”, som de fle­ste dan­ske histo­ri­ke­re er bevid­ste om: Histo­rie er både kends­ger­nin­ger og kon­struk­tion. Denne […]

Noter #200: 1864

Hvor­for den aktu­el­le inter­es­se for 1864? Hvor­for sam­les vi om at min­des et af Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste neder­lag? Efter neder­la­get i 1864 blev Dan­mark en af Euro­pas mest har­moni­se­re­de natio­nal­sta­ter. I løbet af 50 år fra 1814 til 1864 for­svandt sto­re befolk­nings­de­le med et andet sprog ud af riget. I næsten 150 år har det dan­ske sam­fund ikke i næv­ne­vær­digt omfang ople­vet mod­sæt­nin­ger af natio­nal karak­ter. Kan den aktu­el­le inter­es­se hæn­ge sam­men med, at den­ne natio­nalt ‑har­moni­skestat i dis­se år er under pres fra frem­me­de kul­tu­rer? Neder­la­get i 1864 udlø­ste en af krigstrau­mer præ­get kul­tur­til­stand, som gen­nem­sy­re­de det dan­ske sam­fund i […]