Historielærerforeningen | Kontakt

Noter #207: For­tid og fortælling

Tema­et for det­te num­mer af Noter ”For­tid og for­tæl­ling” læg­ger op til didak­ti­ske over­vej­el­ser over, hvil­ken rol­le for­tæl­lin­gen kan/må/skal have, når man som histo­ri­ker under­vi­ser i histo­rie. Dis­kus­sio­nen om histo­ri­eskriv­nin­gen som lit­terær gen­re er ikke ny. Intro­duk­tio­nen af post­mo­der­ni­stisk teo­ri fra 1970’erne og frem sat­te histo­ri­e­vi­den­ska­ben på prø­ve. Hvis etab­le­ring af viden blo­tvar en konstruktion […]

Noter #200: 1864

Hvor­for den aktu­el­le inter­es­se for 1864? Hvor­for sam­les vi om at min­des et af Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste neder­lag? Efter neder­la­get i 1864 blev Dan­mark en af Euro­pas mest har­moni­se­re­de natio­nal­sta­ter. I løbet af 50 år fra 1814 til 1864 for­svandt sto­re befolk­nings­de­le med et andet sprog ud af riget. I næsten 150 år har det danske […]