UCL Webi­nar: Fol­ked­ra­bets ger­nings­mænd (gra­tis)

Hvor­når

25. janu­ar 2024 
13:30 — 14:45

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

Siden anden ver­denskrigs afslut­ning har histo­ri­ke­re, filo­sof­fer, socio­lo­ger og psy­ko­lo­ger dis­ku­te­ret, hvor­for ger­nings­mæn­de­ne med­vir­ke­de til jøde­ud­ryd­del­ser­ne. Var de voldspsy­ko­pa­ter dre­vet af had? Eller var de almin­de­li­ge men­ne­sker, der befandt sig i ual­min­de­li­ge situ­a­tio­ner, hvor græn­sen for, hvor­dan man behand­le­de andre men­ne­sker, hele tiden ryk­ke­de sig?
Stu­di­er af ger­nings­mæn­de­ne har givet ind­sigt, men ingen ende­gyl­di­ge svar.

Til det­te webi­nar vil stu­di­elek­tor på KU og Ph.D. i filo­so­fi Dit­te Marie Munch-Juri­sic give et over­blik over ger­nings­mands­forsk­nin­gen og dis­ku­te­re udfor­drin­ger­ne for­bun­det med for­stå­el­sen af fol­ked­ra­bets gerningsmænd.

Læs mere om Dit­te Marie Munch-Juri­sic her: https://tors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/220413

Des­u­den præ­sen­te­res en mate­ri­a­le­pak­ke udar­bej­det til sek­tor­pro­jek­tet Holo­caust og andre fol­ked­rab. Mate­ri­a­le­pak­ken er mål­ret­tet ungdomsuddannelser.

Læs mere om og til­meld dig til arran­ge­men­tet her

Eventkategorier: