Syd­afri­ka — Regnbuenationen?

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 21. novem­ber 2019, fra 09:00 til 15:00
 • Sted: Vor­ding­borg Gym­na­si­um
 • Pris: 925
 • Kon­takt: Nico­laj R. Chri­sti­an­sen, nicolaj.rasmussen.christiansen@gmail.com

 • Kur­sets ene oplægs­hol­der, Pro­fes­sor Jør­gen Elklit fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, er kendt af man­ge for sit enga­ge­ment i man­ge valg- og demo­kra­ti­se­rings­pro­ces­ser rundt omkring i ver­den, var fra 1993 også invol­ve­ret i den­ne pro­ces, og han blev fra begyn­del­sen af 1994 med­lem af ”The Inde­pen­dent Electo­ral Com­mis­sion”, som hav­de ansva­ret for afvik­lin­gen af det før­ste demo­kra­ti­ske valg i Syd­afri­ka. Sene­re kom han også med i et af rege­rin­gens udvalg, der skul­le se på mulig­he­der­ne for at ændre valg­sy­ste­met. Det kom der dog ikke noget ud af, men hvor­for egent­lig ikke? Elklit har sene­re fulgt udvik­lin­gen i Syd­afri­ka, blandt andet som gæste­pro­fes­sor ved Uni­ver­si­ty of Cape Town i 2014 og gen­nem hyp­pi­ge besøg, sene­ste i marts og maj 2019.

  Kur­sets anden oplægs­hol­der er Gorm Gun­nar­sen, som har været ansat ved Engelsk Insti­tut, KU, siden 1996 og er histo­rie- og engels­klæ­rer ved Chri­sti­ans­havns Gym­na­si­um. Gorm har skre­vet Ph.d.om Syd­afri­kas histo­rie under apart­heid. Gorm Gun­nar­sen var For­mand for Land­sko­mitéen Syd­afri­ka Aktion /Sydafrika Kon­takt 1991–1998 og 1999. Han står bl.a. bag bog­ud­gi­vel­ser­ne Syd­afri­kas histo­rie (1995) og South Afri­can Resi­stan­ce Cul­tu­re (1998)

  Pris : 925 kr. pr. del­ta­ger. Pri­sen inklu­de­rer Mor­genkaf­fe og- brød, frokost og efter­mid­dagskaf­fe og- kage.

  Bil­le­de: Præ­si­dent Zuma, janu­ar 2018 — foto­graf Paul Saad, Fli­ckr.  Licens .


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.