Kon­fe­ren­cer om fag­li­ge mål i spil

Hvor­når

5. okto­ber 2015 til 7. okto­ber 2015 
09:30 — 16:00

Begi­ven­heds­ty­pe

Kon­fe­ren­cen gen­ta­ges 3 steder:

Høje Taa­strup Gym­na­si­um og HF den 5/10–2015

Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um den 6/10–2015

Aal­borg­hus Gym­na­si­um den 7/10–2015

Pris: 250 kr.


Med gym­na­si­ere­for­men i 2005 blev det gym­na­si­a­le histo­ri­e­fag ændret. Som i andre fag kom elevernes/kursisternes kom­pe­ten­cer i cen­trum og fagets teo­re­ti­ske og meto­di­ske dimen­sion blev styr­ket. Det­te for­an­dre­de histo­ri­e­fag fyl­der 10 år i år, og det er en god anled­ning til at sam­le op på, hvor­dan den­ne for­an­dring er fore­gå­et og dis­ku­te­re nog­le af de nye pro­ble­ma­tik­ker, som er afledt heraf.

Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et vil der­for ger­ne ind­by­de til kon­fe­ren­ce om, hvor­dan de histo­ri­e­fag­li­ge kom­pe­ten­cer kom­mer i spil i fle­re sam­men­hæn­ge: I den dag­li­ge under­vis­ning, i de skrift­li­ge opga­ver, i AT og til eksamen.

Dagen er til­ret­telagt såle­des at der om for­mid­da­gen er en ræk­ke oplæg, der kan inspi­re­re både i for­hold til den dag­li­ge under­vis­ning, og til hvor­dan man kan orga­ni­se­re fag­grup­pe­sam­ar­bej­det i faget. Efter frokost afhol­des to run­der wor­ks­hops med fokus på, hvor­dan de fag­li­ge mål kom­mer mere i spil.

Pro­gram

9.30–10.00: Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond: De fag­li­ge mål og læreplanerne

Chri­sti­an Vol­l­mond — histo­ri­e­fa­gets sta­tus — udfor­drin­ger og udviklingspotentiale

10.00–10.45: Hei­di Eske­lund, Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie og Kul­tu­rarv: Hvor er histo­ri­es gen­stands­om­rå­de ble­vet af?

Hei­di Eske­lund Knud­sen — Hvor er histo­ri­e­fa­gets gen­stands­om­rå­de ble­vet af

10.45–11.00: Kaf­fe­pau­se

11.00–11.30: Loa Bjer­re, Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie og Kul­tu­rarv: Histo­ri­e­fa­get i fol­ke­sko­len — hvad ved eleverne/kursisterne allerede?

Loa Bjer­re — Histo­ri­e­fa­get i folkeskolen

11.30–12.00: Win­nie Færk, Esper­gær­de Gym­na­si­um og HF: Histo­rie er NU – de fag­li­ge mål i praksis

Win­nie Færk — De fag­li­ge mål i praksis

12.00–12.30: Claus Haas, DPU: Kul­tu­relt med­bor­ger­skab og histo­ri­e­un­der­vis­nin­gens erindringspolitik

Claus Haas — Kul­tu­relt med­bor­ger­skab og historieundervisning

12.30–12.45: Ras­mus The­strup Øster­gård, Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um: Fag­grup­pe­for­ank­ring af faget – hvor­dan kan de loka­le fag­grup­per under­støt­te historieundervisningen?

12.45–13.30: Frokost

13.30–15.45 Wor­ks­hops inden for et at føl­gen­de emner – 2 run­der: 13.30–14.30 / 14.45–15.45:

  1. De fag­li­ge mål i den dag­li­ge under­vis­ning: Jep­pe Mei­er, Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um & Lars Hen­rik­sen, Her­ning Gym­na­si­um og HF
  2. SRP/SSO og fag­li­ge mål: Ras­mus T. Øster­gård, Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um & Chri­sti­an Vollmond
  3. AT og fag­li­ge mål: Niko­laj Peter­sen, Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie og Kul­tu­rarv & Karen Stel­ler Bjer­re­gaard, Hvi­d­ov­re Gym­na­si­um og HF
  4. Eksa­men og fag­li­ge mål: Allan Ahle, Odder Gym­na­si­um & Rolf Mor­ten­sen, Esper­gær­de Gym­na­si­um og HF

15.45–16.00: Afrun­ding

Del­ta­ger­ne opfor­dres til at viden­de­le i for­e­nin­gens fora til for­må­let — det kræ­ver en bru­ger­kon­to på historielaerer.dk, som hur­tigt kan opret­tes her.

Til­mel­ding

Al til­mel­ding skal ske på lmfk, hvor man også skal væl­ge workshop.

Til­mel­dings­frist man­dag den 21. september

Eventkategorier: