Kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les fortid

Boligblokke i Nuuk, Grønland
Kampen om Danmark og Grønlands fælles fortid

Hvor­når

10. maj 2017 
13:00 — 16:30

Hvor

Det grøn­land­ske hus
Løv­stræ­de 6, Køben­havn K 

Begi­ven­heds­ty­pe

Den erin­drings­po­li­ti­ske kamp om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les for­tid — og om hvor­dan kam­pen kan anven­des i historieundervisningen.

På kur­set får du lej­lig­hed til møde:

  • Aleqa Ham­mond — grøn­land­sk poli­ti­ker — der kort vil for­tæl­le om den grøn­land­ske For­so­nings­kom­mis­sion — her­un­der om kom­mis­sio­nens bag­grund og berettigelse.
  • Histo­ri­ker­ne Thor­kild Kjær­gaard, tid­li­ge­re Lek­tor ved Grøn­lands Uni­ver­si­tet + Søren Rud, Lek­tor ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, der beg­ge kom­mer ind på — og dis­ku­te­rer — spørgs­må­let: “Var Grøn­land en koloni?”
  • Jep­pe Strands­b­jerg, Lek­tor ved CBS, depart­ment of Busi­ness and Poli­ti­cs: “Hvad er de poli­ti­ske kon­se­kven­ser af at tale om Grøn­land som hen­holds­vis en stat eller et oprin­de­ligt folk?”
  • Ulrik Pram Gad, lek­tor ved Insti­tut for Kul­tur og Glo­bal Stu­di­er, Aal­borg Uni­ver­si­tet tale under over­skrif­ten: “Hvor­dan for­læn­ger man Rigs­fæl­les­ska­bets udløbsdato?”.
  • Win­nie Færk — gym­na­si­e­læ­rer og for­fat­ter til bogen “Und­skyld? Kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les for­tid” For­la­get Colum­bus – giver eksemp­ler på, hvor­dan kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les for­tid kan bru­ges i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen under ind­dra­gel­se af for­skel­li­ge mate­ri­a­le­ty­per – bl.a. skøn­lit­te­ra­tur – og begre­ber som bl.a.: Histo­ri­e­brug, erin­drings­hi­sto­rie og erindringssted.

 

Til­mel­ding: Sene­st 1. maj til kur­sets tilrettelæggere:


eller


Win­nie Færk

 

Foto: Bolig­blok­ke i Nuuk, privatfoto.

Eventkategorier: