Thomas P. Larsen

Bal­la­den om Grønland

Bal­la­den om Grøn­land – tran­gen til løs­ri­vel­se, råstof­fer­ne og Dan­marks dilem­ma. Forti­den, nuti­den, frem­ti­den – der har gene­relt været et for lil­le fokus på Grøn­land i Dan­mark. Har jeg ret i min anta­gel­se? At spør­ger man frit ud i en dansk gym­­na­sie- eller HF-klas­­se, om gene­rel­le grøn­land­ske for­hold og om den fæl­les Dan­­mark-grøn­land­­ske histo­rie, så vil kun gan­ske få ele­ver, kun­ne givet et ind­sigts­fuldt svar. I vir­ke­lig­he­den er Grøn­land nok slet ikke en del af de fle­ste unges hori­sont, selv­om øen har haft en til­knyt­ning til Dan­mark i århund­re­der. Med Mar­tin Bre­ums bog ’Bal­la­den om Grøn­land’ bevæ­ger vi os ele­gant mellem […]