Historielærerforeningen | Kontakt

Ulig­hed og sammenhængskraft

Ulighed og sammenhængskraft

Hvor­når

24. febru­ar 2020 
Hele dagen 

Hvor

SDU
Cam­pus­vej 55, Odense 

Dan­mark er et land præ­get af høj sam­men­hængs­kraft og lav ulig­hed, men der er spræk­ker i vel­færds­i­dyl­len og ulig­hed har man­ge dimen­sio­ner. Kom til fler­fag­lig tema­dag om ulig­hed og sammenhængskraft.

Ind­hold

Dan­mark er – i sam­men­lig­ning med de fle­ste andre sam­fund – et land præ­get af lig­hed og høj sam­men­hængs­kraft. Men der er spræk­ker i vel­færds­i­dyl­len. Ulig­he­den vok­ser, og det sam­me gør fryg­ten for, at nog­le grup­per bli­ver koblet helt af sam­funds­vik­lin­gen. Det kan føre til et Dan­mark som er meget mere opdelt. Poli­tisk har det fx givet sig udtryk i man­tra­et om ”et Dan­mark i balan­ce” og en vok­sen­de frygt for såvel det dan­ske demo­kra­ti som vel­færds­sam­fun­dets fremtid.

Ulig­hed har imid­ler­tid man­ge dimen­sio­ner: Filo­so­fi­ske, øko­no­mi­ske, soci­a­le, kul­tu­rel­le, køns­mæs­si­ge, demo­gra­fi­ske og rum­li­ge. Det er der­for ikke en let balan­ce­akt, Dan­mark står midt i.

På den­ne tema­dag vil en ræk­ke for­ske­re fra for­skel­li­ge disci­pli­ner tage spørgs­må­let om ulig­hed og sam­men­hængs­kraft til behand­ling. På tema­da­gen veks­les der mel­lem oplæg og drøftelser.

Ulig­hed i et glo­balt per­spek­tiv (Mari­an­ne S. Ulriksen)
Ulig­hed er en vig­tig pro­ble­ma­tik i en dansk kon­tekst, men for at for­stå nog­le af de glo­ba­le udfor­drin­ger, som også ram­mer Dan­mark: migra­tion, kli­ma, hunger­s­nød og krig, bør vi også for­hol­de os til den sti­gen­de ulig­hed glo­balt. Oplæg­get tager udgangs­punkt i to for­mer for ulig­hed: ulig­hed mel­lem lan­de – sær­ligt mel­lem lan­de i det Glo­ba­le Nord ift. lan­de i det Glo­ba­le Syd – og ulig­hed mel­lem bor­ge­re på tværs af ver­dens lan­de. I den­ne sam­men­hæng stif­ter vi bekendt­skab med teo­ri­er, der anser glo­ba­le ulig­he­der, som væren­de base­ret på struk­tu­rel­le for­hold, der til­go­de­ser de rige (cen­tra­le) lan­de på bekost­ning af de fat­ti­ge (peri­fe­ra­le) lan­de. Teo­ri­er­ne dan­ner bag­grund for ana­ly­se af og dis­kus­sion om, hvor­vidt glo­bal ulig­hed kan adres­se­res på et struk­tu­relt niveau.
Inequa­li­ty and public poli­cy (Pie­ter Vanhuysse)
What is inequa­li­ty, and how do we mea­su­re it? Which inequa­li­ty do we spe­ak of in the first pla­ce – of inco­me, of outco­mes, of wealth, of life chan­ces; befo­re, or after, taxes and trans­fers? The answers to the­se questions deter­mi­ne the pre­ci­se role public poli­cy and the wel­fa­re sta­te can play in reducing or miti­gat­ing inequa­li­ty. The lec­tu­re will address the­se issu­es and discuss the role of redi­stri­bu­ti­ve and pre­di­stri­bu­ti­ve poli­cies, and of inter­ge­ne­ra­tio­nal inequalities
Ulig­hed som filo­so­fisk pro­blem (Las­se Nielsen)
Ulig­hed er et alvor­ligt pro­blem i de fle­ste sam­fund og i sti­gen­de grad i man­ge nuti­di­ge vel­færds­sam­fund. Men hvor­for er ulig­hed egent­lig noget, vi bekym­rer os om? Er det ikke OK med lidt for­skel på rig og fat­tig? Eller er der altid noget moralsk pro­ble­ma­tisk ved ulig­hed? Dis­se spørgs­mål er fun­da­men­tale strid­sem­ner i den nuti­di­ge poli­ti­ske filo­so­fi, hvor ega­li­tæ­re ret­fær­dig­heds­te­o­ri­er står i kon­trast til for­skel­li­ge typer af ikke­e­ga­li­tæ­re teo­ri­er. Det cen­tra­le spørgs­mål i den­ne debat er, om lig­hed i sig selv er en moralsk vær­di og, hvis den er, hvil­ken stan­dard eller mønt­fod en lige for­de­ling i så fald skul­le omhand­le – fx bestem­te mulig­he­der, res­sour­cer, eller livskva­li­tet. Selv­om den­ne debat i vid udstræk­ning omhand­ler et ker­ne­fi­lo­so­fisk pro­blem, så har det impli­ka­tio­ner for en ræk­ke kon­kre­te anvend­te poli­ti­ske pro­blem­stil­lin­ger såsom omfor­de­lings­po­li­tik og ulig­hed i sundhed.

Tid og sted: 24. febru­ar 2020, SDU, Cam­pus­vej 55, Odense

Under­vi­se­re: Lek­tor i filo­so­fi Las­se Niel­sen, Insti­tut for Kul­tur­vi­den­ska­ber, pro­fes­sor Pie­ter Van­huys­se og lek­tor Mari­an­ne Ulrik­sen fra Danish Cen­tre for Wel­fa­re Stu­di­es, Insti­tut for Statskund­skab, SDU.

Pris: 1900 kr.

Arran­gør


Lars Henriksen