AFLYST! Øst­eu­ro­pa — det andet Euro­pa?

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 20. marts 2018, 07:00 — 14:00
 • Sted: Her­ning Gym­na­si­um
 • Pris: 850

 • Den poli­ti­ske udvik­ling i Øst­eu­ro­pa påvir­ker os alle i Euro­pa. De ude­mo­kra­ti­ske vin­de i Polen og Ungarn kan bli­ve et pro­blem for EU, flygt­nin­ge­strøm­me­n­es vej til Vest­eu­ro­pa går gen­nem Øst, og Rusland ras­ler med sab­len inden for Sov­je­tu­ni­o­nens gam­le græn­ser. Det er i dag vig­ti­ge­re end nogen­sin­de sin­de siden Murens fald at for­stå Øst­eu­ro­pa – dets histo­rie, dets kul­tur og dets for­hold til os. Kom med til en dag med fokus på Øst­eu­ro­pa.

  Pro­gram for dagen:

  9.00–9.45: Vel­komst med mor­gen­mad — nyt fra histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen

  9.45–11.00: Den orto­dok­se kir­ke og dens betyd­ning for Øst­eu­ro­pa i går og i dag. Oplæg ved Sofie Hyl­dig Rei­mi­ck, lek­tor i reli­gion og histo­rie ved Aar­hus Kated­ralsko­le.

  11.00–11.15: Kaf­fe

  11.15 – 12.30: Østblok­ken – det kom­mu­ni­sti­ske eks­pe­ri­ment og Sov­je­tu­ni­o­nens omstruk­tu­re­ring af Øst­eu­ro­pa. Oplæg ved Erik Kulavig, lek­tor i rus­sisk histo­rie ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet og for­fat­ter til fle­re bøger om Sov­je­tu­ni­o­nen.  

  12.30–13.15: Frokost

  13.15–14.30: Øst­eu­ro­pas histo­rie siden Murens fald. Oplæg ved Ota Tie­fen­böck, che­fre­dak­tør for web­me­di­et Mr East. 

  14.30–14.45: Kaf­fe

  14.45–15.45: Beton, druk­ken­bol­te og tyvek­næg­te; for­dom­me og ste­reo­ty­per om Øst­eu­ro­pa. Hvor­dan for­mid­ler man Øst­eu­ro­pa til et vest­eu­ro­pæ­isk publi­kum? Debat mel­lem Jon Rein­hardt-Lar­sen, redak­tør på Maga­si­net rØST og Mat­hi­as Strand, for­fat­ter til under­vis­nings­bo­gen Øst­eu­ro­pas histo­rie.  

  15.45: Slut

   

  Ved spørgs­mål kan man hen­ven­de sig til Mat­hi­as Strand, mst@herning-gym.dk

   

  Illu­stra­tio­nen er lavet af Jakub Rozalski

  Til­mel­ding

  Der er luk­ket for til­mel­ding.


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  1+
  avatar

  Skriv en kommentar