Kur­sus om Saudi-Arabien

Yemen, Saudi-Arabien
Kursus om Saudi-Arabien

Hvor­når

22. novem­ber 2018 
16:00 — 21:00

Hvor

Fre­de­riks­værk Gymnasium
Strand­ga­de 34, Fre­de­riks­værk, 3300 

Begi­ven­heds­ty­pe

FALS-regions­mø­de for sam­funds­fags-og histo­ri­e­læ­re­re i Fre­de­riks­borg, Nord­s­jæl­land og Stor­kø­ben­havn 22.november 2018.

FALS region Nord­s­jæl­land afhol­der tors­dag den 22.november kl. 16–21 regions­mø­de på Fre­de­riks­værk Gym­na­si­um og HF for alle oven­nævn­te regio­ner. Den­ne gang invi­te­res histo­ri­e­læ­rer­ne med.

Oplægs­hol­de­ren ved mødet er Dan­marks tid­li­ge­re ambas­sa­dør i Sau­di-Ara­bi­en fra 2014 til 2017 Ole Fri­js-Mad­sen, der som ambas­sa­dør til­li­ge dæk­ke­de Yemen, Kuwait og fle­re andre lan­de i regio­nen. Ole Fri­js-Mad­sen vil for­tæl­le om poli­ti­ske, soci­a­le og men­ne­ske­rets­li­ge for­hold i Sau­di-Ara­bi­en, sik­ker­heds­po­li­ti­ske for­hold og dansk uden­rigs­po­li­tik i regio­nen, samt om kon­flik­ten i Yemen, hvor han var ambas­sa­dør under optak­ten til kon­flik­ten og i en læn­ge­re peri­o­de af denne.

På regions­mø­det vil der des­u­den være lej­lig­hed til at hil­se på fag­kon­su­len­ten i sam­funds­fag Bent Fischer-Nielsen.

Pri­sen for mødet er 250 kr. pr. del­ta­ger, inklu­si­ve en let anretning.

Til­mel­dings-og beta­lings­fri­sten er man­dag den 8.oktober 2018. Til­mel­din­gen er bin­den­de, og sker ved at sen­de en mail til Hen­rik Fri­is Mad­sen (Fre­de­riks­værk Gym­na­si­um og HF) på friishenrik@hotmail.com, samt at over­fø­re kur­sus­be­lø­bet til kon­to: Reg.nr. 0216 og Kon­tonr. 4069024777 (Fre­de­riks­værk Gym­na­si­um og HF´s kon­to i Dan­ske Bank).

Husk at skri­ve jeres nav­ne samt hvil­ket gym­na­si­um I kom­mer fra i meddelelsesfeltet.

Vi glæ­der os til at se jer til mødet, og håber at I har tid og mulig­hed for at deltage.

De bed­ste hilsner
FALS Region Nordsjælland

 

Bil­le­de: Alis­da­re Hick­son, Flickr

Eventkategorier: