Hvor­dan gør man histo­ri­e­un­der­vis­ning tidssvarende?

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 23. okto­ber 2018, fra 12:15 til 16:00
 • Sted: Her­ning Gym­na­si­um
 • Pris: 800
 • Kon­takt: Mat­hi­as Strand, mst@herning-gym.dk

 • I dis­se år står ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne over for et para­dig­meskift i udvik­lin­gen af lærings­ak­ti­vi­te­ter, der nu skal mat­che 21st cen­tury lear­ning skills. De sene­ste års riven­de tek­no­lo­gi­ske udvik­ling og sam­fun­dets sto­re for­an­dring bety­der, at den tra­di­tio­nel­le sam­fund­s­in­du­strisko­le­di­dak­tik med der­til­hø­ren­de tavle­un­der­vis­ning og IRE-struk­tu­rer ikke nød­ven­dig­vis er den under­vis­nings­form, der pas­ser bedst til det videns­sam­fund, vi lever i.

  I det­te kur­sus vil Søren Vrist Chri­sten­sen præ­sen­te­re en lang ræk­ke værk­tø­jer og øvel­ser, der vari­e­rer modu­ler­ne og moti­ve­rer ele­ver­ne – værk­tø­jer og øvel­ser, som han har gode erfa­rin­ger med fra sin egen histo­ri­e­un­der­vis­ning. Det er et cen­tralt mål for kur­set, at det hele skal gøres så kon­kret som muligt. Der vil være en meget kort teo­re­tisk ind­led­ning, men langt stør­ste­delen af tiden bru­ges på, at han præ­sen­te­rer IT- værk­tø­jer, øvel­ser og struk­tu­rer, som del­ta­ger­ne let kan ind­ar­bej­de i egen histo­ri­e­un­der­vis­ning. Der vil være kon­kre­te eksemp­ler på alt det, han med­brin­ger, og han for­tæl­ler, hvor­dan øvel­ser­ne kan bru­ges i undervisningen.

  Et af de cen­tra­le begre­ber i kur­set vil være blen­ded lear­ning som kan være en hjælp til man­ge af de udfor­drin­ger, som lærer­ne ople­ver i dag. Det er en beteg­nel­se for en under­vis­nings­form, hvor man kom­bi­ne­rer tra­di­tio­nel­le under­vis­nings­for­mer med IT-didak­tik og soci­al læring. Blen­ded lear­ning til­sig­ter, at alle ele­ver­ne er akti­ve i så sto­re dele af under­vis­nin­gen som muligt.

  Søren Vrist Chri­sten­sen er gym­na­si­e­læ­rer på Mar­se­lis­borg Gym­na­si­um og byg­ger sin under­vis­ning på blen­ded lear­ning-teo­ri med blandt andet hele for­løb uden brug af tavle­un­der­vi­ning.  Søren afhol­der kur­ser om vari­e­ret og tids­sva­ren­de under­vis­nings­for­mer, og han under­vi­ser om it-værk­tø­jer, blen­ded lear­ning, MOO­Cs, flip­ped clas­s­room og frem­ti­dens lærerrolle.

  Lær i det­te kur­sus at anven­de kon­kre­te IT-værk­tø­jer, sam­ar­bejds­struk­tu­rer og moti­ve­ren­de øvel­ser, der gør histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen vari­e­ret og tidssvarende.

  Pro­gram (for­be­hold for min­dre ændringer):

  12.15 — 12.45: Frokost

  12.45–13.00: Vel­komst og nyt fra fagkonsulenten

  13.00–14.30: Tids­sva­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning 1

  14.30–14.45: Kaf­fe

  14.45–16.00: Tids­sva­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning 2

   

  Til­mel­ding sker til: Mat­hi­as Strand, mst@herning-gym.dk


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.