Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk — Kon­fe­ren­ce: Histo­ri­e­un­der­vis­ning i et bæredygtighedsperspektiv

Hvor­når

8. marts 2024 
09:00 — 15:30

Hvor

UCL Erhvervsa­ka­de­mi og Pro­fes­sions­højsko­le, Odense
Niels Bohrs allé 1, Oden­se, 5230, Fyn 

Begi­ven­heds­ty­pe

Bære­dyg­tig­hed, det antro­po­cæ­ne, og mil­jøhi­sto­rie er nog­le af de mest debat­te­re­de emner for tiden og er for­ment­lig også på vej ind i lære­pla­ner­ne; både i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Der­for invi­te­rer histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk til en kon­fe­ren­ce på UCL i Oden­se fre­dag d.8.3, hvor vi under­sø­ger kon­kre­te bud på, hvor­dan man kan under­vi­se i histo­ri­e­fa­get, når man foku­se­rer på ele­ver­nes læring og bevidst­hed om bæredygtighed.

- I før­ste del af kon­fe­ren­cen vil Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen fra SDU under­sø­ge, hvor­dan man kan kom­me med nye didak­ti­ske ind­s­park til faget i lyset af de ændre­de opfat­tel­ser af men­ne­skets rol­le i historien.

- I anden del af kon­fe­ren­cen vil du kun­ne møde kon­kre­te eksemp­ler på, hvor­dan man kan ind­dra­ge bære­dyg­tig­hed i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen bl.a. fra lære­re og stu­de­ren­de fra Lære­mid­del­mes­sen 2023, der hav­de over­skrif­ten “Bære­dyg­tig­hed i historiefaget”.

   — I sid­ste del vil Mogens Rüdi­ger fra AAU kom­me med bud på, hvor­dan man kan under­vi­se i bære­dyg­tig­hed med fokus på de ændre­de leve­må­der efter vel­stands­stig­nin­gen i 1960´erne.

Det sam­le­de pro­gram kan ses her: https://historielab.dk/konference-historie-som-skolefag-i-antropocaen-tid-historiedidaktiske-perspektiver-paa-baeredygtighed/

Eventkategorier: